Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na prodej 5ti bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 15

Městská část Praha 15 vyhlašuje
záměr na prodej 5 volných jednotek - bytů v bytových
domech v Praze 10 -  Horních Měcholupech

Prodej níže uvedených jednotek – bytů se uskuteční v souladu se „Zásadami pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15“ a za podmínek dále specifikovaných v tomto záměru.

I.
NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

Seznam vybraných volných  jednotek  - bytů a minimální kupní cena
pořadové
číslo
název ulice
a č. p.
číslo
jednotky
bytu
patro velikost
jednotky
velikost
spoluvlastnického
podílu na
společných
částech domu
a pozemků
minimální kupní
cena
čas
prohlídky
1. Milánská 410 410/19 6 2+kk 466/53006 2 540 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
2. Milánská 411 411/17 5 4+kk 927/53006 3 910 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
3. Milánská 451 451/63 9 3+1 704/42830 3 090 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
4. Milánská 451 451/70 10 3+1 704/42830 3 100 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.
5.  Livornská 429 429/9 4 3+1 707/32668 3 430 000 Kč 9,00 až 10,45 hod.

Pozn. :   jednotky – byty se nacházejí v k.ú. Horní Měcholupy

II.

Volným bytem se pro účely tohoto „Záměru“  rozumí  právně  volná  bytová  jednotka  nezatížená právy třetích osob, tj. na které nevázne nájemní smlouva, popř. není veden soudní spor o trvání nájmu, zástavní právo ani právo odpovídající věcnému břemenu.

III.

Písemnou nabídku do výběrového řízení může podat a zájemcem se tak stává:
- fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo   jiného členského státu ES, nebo která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 a  má trvalý pobyt na území České republiky.

IV.

Podmínky výběrového řízení:
1. Zájemce, který splňuje podmínky uvedené v článku III.  tohoto „Záměru“ dále doloží „Čestným prohlášením“ že:
   - nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 15  
   - nevlastní jiný byt a není vlastníkem či spoluvlastníkem podílu na nemovitosti určené k bydlení na území hlavního města  Prahy a Středočeského kraje. Na písemnou výzvu prodávajícího doloží vítězný uchazeč tuto skutečnost  výpisem z katastru nemovitostí.
   - má zajištěn dostatek peněžních prostředků na financování koupě bytu.

V případě manželů, druha a družky, může být podána a bude hodnocena pouze jediná nabídka na koupi bytu v rámci tohoto vyhlášeného výběrového řízení, avšak podmínky dle tohoto článku prokazují oba manželé.

2. Minimální výše kupní ceny je stanovena dle znaleckého posudku.

3. Zájemce ve výběrovém řízení je  povinen,  nejpozději  ke dni podání nabídky, složit jistotu na
zaplacení kupní ceny ve výši 10% minimální kupní ceny, tzn., že k tomuto dni  bude  finanční částka  připsaná na níže uvedený účet.

   Jistota musí být složena  na účet číslo 6015-2000719399/0800,  variabilním   symbolem je     datum  narození  zájemce (ve tvaru rok, měsíc a den narození, např. 3. 6.1935 – 19350603).        
Zájemce je povinen uvést  do přihlášky číslo účtu, na  který mu  bude  složená  jistota vrácena.   

   3.1.  V případě, že dojde mezi MČ Praha 15 a vítězem výběrového řízení k uzavření kupnísmlouvy
           k předmětnému bytu, bude tato jistota použita na zaplacení kupní ceny.
           Ostatním  zájemcům  bude  vrácena do 15 dnů po zveřejnění  usnesení  Rady  MČ Praha15, která
           schválí pořadí uchazečů.
   3.2.  Doplatek kupní ceny  je  zájemce – kupující povinen zaplatit ve lhůtě do 15 dní po uzavření kupní
           smlouvy, kterou je povinen uzavřít ve lhůtě 14 dní od obdržení písemné výzvy k uzavření kupní
           smlouvy. V případě nedodržení této lhůty bude kupní smlouva uzavřena se zájemcem, který se
           umístil jako druhý v pořadí.
   3.3.  V případě neuzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, bez vážných důvodů, složená jistota
          propadá ve prospěch MČ Praha 15.

4. Návrh  na  vklad  vlastnického  práva  k předmětnému  bytu  do katastru nemovitostí podá MČ Praha 15   ve  lhůtě do 15 dní po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za návrh na vklad hradí kupující.

Kritérium hodnocení nabídek:

Vítězem výběrového řízení je zájemce, který splnil všechny předepsané podmínky výběrového řízení
a nabídne nejvyšší kupní cenu, zaokrouhlenou na celé tisíce.
V případě rovnosti nabídek bude pořadí zájemců určeno losem.

Nabídky vyhodnotí KBNP dne 6. června 2018 v 16,00 hodin, v obřadní síni budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 -  Horní Měcholupy , která současně doporučí Radě MČ Praha 15 zájemce, se  kterým má  být  uzavřena  kupní  smlouva.
Zastupitelstvo MČ Praha 15 schvaluje konkrétní prodej jednotky - bytu vybranému zájemci.


Tiskopis přihlášky  do  výběrového  řízení  obdrží  zájemci v informacích v přízemí budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, nebo je ke stažení na webových stránkách MČ Praha 15 www.praha15.cz

Prohlídky volných  jednotek - bytů   se  budou  konat   dne  22. 5. 2018, v době od 9,00 do 10,45 hod.  Po  celou dobu plánovaných prohlídek   bude v každé bytové jednotce pracovník, který  si   bude   zájemce   o  prohlídku  průběžně vyzvedávat  u  hlavního  vchodu  do domu.


Městská část si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit nebo nevybrat nabídku žádného ze zájemců.

Písemná přihláška, zabezpečená proti rozdělení, v zalepené obálce, musí obsahovat:
1) doklad o trvalém pobytu zájemce vydaný příslušným úřadem (kopie OP nebo pasu není
    pro toto řízení dostatečným dokladem),
2) doklad o složení jistoty.

Přihláška musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zájemce a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 nejpozději do 11.00 hod. dne 4. 6. 2018.


Na obálce musí být zřetelně vyznačeno:

NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ VOLNÉ   JEDNOTKY -    BYTU   č. ……........., ulice ……......................, č. p. …………… Praha 10 – Horní Měcholupy.

 


Záměr bude vyvěšen od 3. 5. 2018 do 4. 6. 2018.

 

Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15

V Praze dne 2. 5. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Přihláška a čestné prohlášení

Velikost souboru: 16,56kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Originál dokumentu

Velikost souboru: 2,80MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno