Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na pronájem 4 bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15

Městská část Praha 15 vyhlašuje

 záměr na pronájem 4 bytových jednotek v domech svěřených
do správy MČ Praha 15

Pronájem níže uvedených bytů se uskuteční v souladu se „Zásadami pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15“ – „Pravidla pro pronájem standardních bytů“,  za podmínek dále specifikovaných v tomto záměru.


I.
NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

Adresa Velikost Celková
plocha   
v m2
Podlaží/
Lodžie,
Balkon,
Sklep
Číslo
bytu
Skupina Aktuální výše
měsíčního nájemného
při podpisu NS/výše
jistoty
Čas prohlídky
Veronské nám. 588 2+1 75,33 4/L/S 303 A,B Kč 6.763,-/13.525,- 09,00 až 10,00
Veronské nám. 588 1+1 61,01 3/S 201 A,B,C,D Kč  5.694,-/11.388,- 09,00 až 10,00
Veronské nám. 598 1+1 63,24 4/B/S 406 A,B,C,D Kč  5.362,-/10.724,- 09,00 až 10,00
Hostišovská   737 2+1 57,10 S/L 3 A,B,C,D Kč  4.852,-/9.706,- 10,30 až 11,30


Prohlídky bytů se budou konat dne 19.6.2018 v čase uvedeném v tabulce nabízených bytů.

 

II.

NABÍDKA JE URČENA PRO TYTO SKUPINY ZÁJEMCŮ:

Skupina „A“ -   manželé, příp. druh a družka, kteří žijí ve společné domácnosti s nezaopatřenými dětmi do 26 let  
Skupina „B“ -   samoživitelé, kteří pečují a žijí ve společné domácnost s nezaopatřenými dětmi do 26 let
Skupina „C“ -   jednotlivci, mladí lidé ve věku 18 až 30 let    
Skupina „D“ -   jednotlivci nebo manželé ve věku od 31 let

III.

Písemnou přihlášku do výběrového řízení může podat a zájemcem se tak stává:
-    fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES, nebo která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 a má trvalý pobyt na území MČ Praha 15 nejpozději 12 měsíců před dnem zveřejnění tohoto záměru a která dále doloží „Čestným prohlášením“, že:
-    nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 15,
-    zájemce i osoba starší 18ti let, která bude se zájemcem trvale užívat byt, nevlastní  jiný  byt, není  spoluvlastníkem   podílu   na  nemovitosti  určené  k bydlení  na  území  hl. m. Prahy, či nájemcem bytu s dobou pronájmu neurčitou ke dni zveřejnění záměru
-    zájemce čestně prohlašuje, a svým úředně ověřeným podpisem stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním jména, příjmení a adresy v konečném pořadí uchazečů.

Před uzavřením smlouvy, zájemce – jednotlivec, doloží, že jeho průměrný čistý měsíční příjem činil trvale za posledních 12 měsíců před podáním přihlášky dvojnásobek měsíčního nájemného (příjmy osob, které budou společně se zájemcem v bytě bydlet, odvozovat své užívací právo k bytu, se nezapočítávají).

Před uzavřením smlouvy, zájemce – manželé nebo ti, u nichž vznikne společný nájem dle ustanovení § 2270 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník1) doloží, a to každý ze společných nájemců zvlášť (za svoji osobu), že jeho průměrný čistý měsíční příjem činil trvale za posledních 12 měsíců před podáním přihlášky jeden a půl násobek měsíčního nájemného.   
Pozn.
V případě manželů, kdy je jeden z manželů v době podání přihlášky na mateřské či rodičovské dovolené, doloží své příjmy před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Do čistého příjmu nelze započítat dávky státní sociální podpory – příspěvek na bydlení a dávka hmotné nouze, doplatek na bydlení).

Městská část Praha 15 jako vyhlašovatel tohoto výběrového řízení a současně pronajímatel bytu upozorňuje zájemce, že si vyhrazuje právo nájemní smlouvu neuzavřít a nastupuje tak zájemce umístěný druhý v pořadí, a to z důvodu neúplnosti, nepravdivosti, nevěrohodnosti předložených dokumentů či jiných skutečností (např. obcházení těchto podmínek výběrového řízení, fiktivní uvedení osob užívajících byt se zájemcem, apod.)


IV.

Další podmínky výběrového řízení:
1.  Každý ze zájemců (v případě manželů, resp. druha a družky, pouze jeden z nich) může podat nabídku na pronájem pouze jednoho vybraného bytu v rámci vyhlášeného výběrového řízení.  

 2.   Nájemné je stanoveno  na  základě   usnesení   Rady  MČ  Praha 15  pro   konkrétní   katastrální území  k.ú. Hostivař  a  k.ú.   Horní  Měcholupy a  pro  komplex  Veronské  náměstí,  tj.  objekty  č. p.  586  -  598,  k.ú.  Horní   Měcholupy . Sazba měsíčního nájemného za pronájem bytu bude vycházet pro každý byt z příslušného usnesení Rady MČ Praha 15, navýšená o valorizaci, ke které v mezidobí došlo.

3.  Zájemce ve výběrovém řízení je povinen, nejpozději ke dni podání nabídky, složit jistotu ve výši vyhlášeného dvouměsíčního nájemného (bez zaokrouhlování, např. 4.899,- Kč - výše jistoty bude 9.798,- Kč – nikoliv 9.800,-Kč, ani 10.000,-Kč), tzn., že k tomuto dni bude tato finanční částka připsána na níže uvedený účet.

Jistota musí být složena na účet číslo  6015-2000719399/0800, vedený u ČS, a.s.,  variabilní symbol :   datum  narození zájemce (ve tvaru rok, měsíc a den narození, např. 1.6.1955 – 19550601). Zájemce je povinen uvést do přihlášky číslo účtu, na který mu bude složená jistota vrácena.
3.1.    V případě, že dojde mezi MČ Praha 15 a vítězem výběrového řízení k uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu, bude tato složená jistota ponechána jako jistota na platby nájemného dle § 2254 Občanského zákoníku č. 89/2012.
3.2.    Ostatním neúspěšným zájemcům bude jistota vrácena do 15ti dnů po zveřejnění usnesení Rady MČ Praha 15, která schválí pořadí uchazečů.

Přihlášky (na předepsaném tiskopisu) vyhodnotí KBNP dne 25.6.2018 v 16:00 hodin, v obřadní síni budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy  a pořadí zájemců se stanoví losem. Do losování budou zařazeny pouze přihlášky, které budou splňovat požadované náležitosti (podpisy, otisk razítka, ověřený podpis). Vyhodnocení výběrového řízení s návrhem na uzavření nájemních smluv, bude předloženo ke schválení Radě MČ Praha 15, kdy její usnesení je konečné.
Tiskopis přihlášky do výběrového řízení obdrží zájemci v informacích v přízemí budovy ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, nebo je ke stažení na webových stránkách MČ Praha 15 www.praha15.cz

Městská část si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit.

Písemná přihláška, zabezpečená proti rozdělení, v zalepené obálce, musí obsahovat:
1.    doklad o trvalém pobytu zájemce (vydá OOSA, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 15, nestačí kopie OP ani pasu)   
2.    doklad o složení jistoty (doklad o provedení – uskutečnění transakce, nikoliv doklad o zadání příkazu)
Přihláška musí být opatřena úředně ověřenými podpisy  zájemce i osoby starší 18-ti let, která bude se zájemcem trvale užívat byt (s výjimkou nezaopatřených dětí), a  musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 nejpozději do 12.00 hod. dne 22.6.2018. Zájemce obdrží potvrzení, které ho bude zároveň opravňovat k účasti na vyhodnocení  výběrového řízení dne 25.6.2018.

 

Na obálce musí být zřetelně vyznačeno:
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU č. ........, ulice........................, č.p. ………., Praha 10
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. V případě, že bude nájemce plnit závazky ze smlouvy řádně a včas, je možné jednat o prodloužení doby nájmu, a to za podmínek v daném místě a čase obvyklých.
Lhůta pro jednání o uzavření nájemní smlouvy mezi vítězným uchazečem a pronajímatelem (MČ Praha 15) se stanoví na 21 kalendářních dní od doručení písemné výzvy MČ Praha 15 k uzavření nájemní smlouvy. Po marném uplynutí této lhůty z důvodů ležících na straně vítězného uchazeče - budoucího nájemce platí nevyvratitelná domněnka, že tento nemá o uzavření nájemního vztahu zájem a MČ Praha 15 bude jednat s uchazečem umístěným na druhém místě.
Pokud má vítězný uchazeč uzavřenou smlouvu o nájmu bytu, který je ve vlastnictví MČ Praha 15, uzavírá se nová nájemní smlouva s odkládací podmínkou tak, že smlouva nabude účinnosti ke dni protokolárního předání stávajícího bytu Městské části Praha 15. Nedojde-li k protokolárnímu předání stávajícího nájemního bytu zpět MČ Praha 15 ve lhůtě do 30ti dnů, pak nová nájemní smlouva zaniká.


Záměr bude vyvěšen od 29.5.2018 do 22.6.2018

 

Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15
V Praze dne 29.5.2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 128,64kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Přihláška, potvrzení o bezdlužnosti a čestné prohlášení

Velikost souboru: 21,42kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno