Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr - pronájem nebytového prostoru v ulici Herbenova č. p. 738/27

MČ Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10

oznamuje
ve smyslu § 36, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění


Z Á M Ě R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor č. 73800101 v přízemí a suterénu budovy č. p. 738/27, ulice Herbenova v Praze 10 – Hostivaři – výměra 151,95 m2 + venkovní terasu o výměře 33,70 m2, za účelem využití jako kavárnu a cukrárnu. Minimální požadovaná výše měsíčního   nájemného činí 16000,- Kč, doba pronájmu určitá 5 let.
         
Na pronájem může podat nabídku fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES, nebo která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen zájemce).

Zájemce podá nabídku takto:

Nabídka se podává v písemné formě a doručí do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská  478/1,  Praha  10, nejpozději do 2. 6. 2017 do 10,00 hod., výhradně v zalepené   a  nepoškozené obálce   označené   „"Nebytový prostor č. 73800101, Herbenova č. p. 738/27, Praha 10 - neotvírat".   Přihláška, opatřená úředně ověřeným podpisem uchazeče, musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, datum narození u fyzických osob, IČO u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob, sídlo uchazeče FO/PO, další kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa apod.), výši nabízeného měsíčního nájemného, účel nájmu.


Výše nájemného a doba pronájmu

Minimální požadovaná výše měsíčního nájemného činí 16000,- Kč, doba pronájmu určitá 5 let.


Prohlídka:

Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat dne 23. května 2017 v době od 9,00 hod. do 10,00 hod.

MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo záměr kdykoliv, bez udání důvodu, zrušit. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem nabízeného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 15.

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15.

 

Upozornění:
V případě, že o nabízený nebytový prostor projeví zájem více uchazečů, bude o pořadí rozhodovat výše nabízeného nájemného.

 

Poučení

Podle výše citovaného mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a  předložit své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15.

 

 

Úřad městské části Praha 15                                                  Doba zveřejnění:
Boloňská 478/1                                                            od 12.05.2017  do  02.06.2017
109 00 Praha 10

 

 


..........................................
Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

 


V Praze dne 11.05.2017

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 55,85kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno