Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor (ordinaci lékaře, umístěnou v přízemí budovy č. p. 312, ulice Boloňská)

MČ Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10

oznamuje
ve smyslu § 36, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z Á M Ě R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor – ordinaci lékaře, umístěnou v  přízemí budovy č. p. 312, ulice Boloňská v Praze 10 – Horních Měcholupech, doba pronájmu určitá 5 let, celková výměra 24,24 m2, minimální výše požadovaného nájemného činí 1200,00 Kč/m2/rok, účel využití -  ordinace lékaře.

Nabídku může podat fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES, nebo která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen zájemce).


Zájemce podá nabídku takto:

Nabídka se podává v písemné formě a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská  478/1, Praha 10, nejpozději do 23.03.2018 , výhradně v zalepené   a  nepoškozené obálce   označené   „"Nebytový prostor – Boloňská 312, Praha 10 - neotvírat".   Přihláška, opatřená úředně ověřeným podpisem uchazeče, musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, datum narození u fyzických osob, IČO u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob, sídlo uchazeče FO/PO, další kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa apod.), výši nabízeného nájemného za m2/rok, účel nájmu.

 

Výše nájemného a doba pronájmu

Minimální požadované nájemné ve výše 1200,00 Kč/m2/rok,  doba pronájmu určitá 5 let.

 

Prohlídka:

Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat dne 08.03.2018 v době od 9:00 hod. do 9:30 hod.

 


MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo záměr kdykoliv, bez udání důvodu, zrušit. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem nabízeného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 15.

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15.
 

Upozornění:

V případě, že o nabízený nebytový prostor projeví zájem více uchazečů, bude o pořadí rozhodovat  nejvhodnější nabídka.

 

Poučení

Podle výše citovaného mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a  předložit své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15.

 

 

Úřad městské části Praha 15                                         Doba zveřejnění:
Boloňská 478/1                                                  od 21.02.2018  do  23.03.2018
109 00 Praha 10

 

 

..........................................
Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

 


V Praze dne 19. 02. 2018

Originál dokumentu najdete zde (PDF, 1.04 MB)

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Přihláška a čestné prohlášení

Velikost souboru: 15,50kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno