Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor v ulici Milánská č. p. 414, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10
o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavec 1 zákona o hlavním městě Praze
(zákon č. 131/2000 Sb., v platném znění)

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

jednotku č. 414/101 - nebytový prostor v přízemí budovy č. p. 414, ulice Milánská v Praze 10 – Horních Měcholupech,  doba pronájmu určitá 5 let, celková výměra 92,20 m2 , minimální  požadované nájemné ve výši 1561,00 Kč/m2/rok,  účel využití -  prodejna, zázemí firmy, apod.

Nabídku může podat fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES, nebo která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen zájemce).


Zájemce podá nabídku takto:

Nabídka se podává v písemné formě a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15, Boloňská  478/1, Praha 10, nejpozději do 26.03.2018 , výhradně v zalepené   a  nepoškozené obálce,   označené  „"Nebytový prostor – jednotka č. 414/101. Milánská 414, Praha 10 - neotvírat".   Přihláška, opatřená úředně ověřeným podpisem uchazeče, musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, datum narození u fyzických osob, IČO u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob, sídlo uchazeče FO/PO, další kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa apod.), výši nabízeného nájemného za m2/rok, účel nájmu.


Prohlídka:

Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat dne 16.03.2018 v době od 09:00 hod. do 09:30 hod.


MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo záměr kdykoliv, bez udání důvodu, zrušit. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem nabízeného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 15.

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15.
 

Upozornění:

V případě, že o nabízený nebytový prostor projeví zájem více uchazečů, bude o pořadí rozhodovat  nejvhodnější nabídka.

 

Poučení

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a  předložit své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15.

          

 

 

                        Úřad městské části Praha 15                                         Doba zveřejnění:
                        Boloňská 478/1                                                 od 06.03.2018  do  26.03.2018
                        109 00 Praha 10

 

 


 ..........................................
Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

 

 


V Praze dne 05. 03. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Přihláška a čestné prohlášení

Velikost souboru: 15,07kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno