Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výzva - zakázka malého rozsahu "Údržba mola na Hostivařské přehradě"

Výzva k podání nabídky - zakázka malého rozsahu P17V010000010 - „Údržba mola na Hostivařské přehradě"

Městská část Praha 15
Úřad městské části Prahy 15
odbor životního prostředí

vás vyzývá

k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba mola na Hostivařské přehradě"

(zadávací řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjma ustanovení § 6 cit. zákona)

1) Vymezení plnění veřejné zakázky, kód CPV a předpokládaná nabídková cena
Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění pravidelné údržby mola na Hostivařské přehradě.

Podrobná charakteristika poskytované služby:
V rámci pravidelné údržby je třeba:
1/ upravit všechny dřevěnné části mola, tj. vlastní molo, sloupky, lavičky, obroušením stávajícího nátěru, následně provést impregnaci bezbarvým lakem či mořidlem na bázi impregnace
2/ opravit madla (provaz)
3/ odstranit stávající odpakové koše a osadit 3 ks nových odpadkových košů velkokapacitního typu
4/očistit info panely
5/ upravit do dosypat mlátové chodníky k molu

Kód CPV:
Kód CPV: 77314000-4 Název - Služby při údržbě pozemků
                71500000-3 Název - Služby ve stavebnictví

Předpokládaná cena plnění:
Předpokládaná cena plnění je 150 000 Kč bez DPH.
 
2) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění veřejné zakázky: 1. 6. 2017
Ukončení plnění veřejné zakázky: 30.6. 2017

3) Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií
Zadavatel požaduje prokázat kvalifikace takto:
dodavatel doloží čestné prohlášení o těchto skutečnostech

  • dodavatel není v likvidaci
  • dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
  • dodavatel nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociálním zabezpečení a příspěvku státní politiky nezaměstnanosti
  • vůči majetku dodavatele neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen pro nepostačující majetek nebo byla zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů
  • dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
  • dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
  • nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za a jménem dodavatele. Zadavatel dále požaduje prokázat profesní kvalifikaci předložením fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu ze živnostenského rejstříku pro živnost opravňující dodavatele k poskytování prací dle této výzvy.

4) Způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno uchazeče (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma uchazeče (a.s., s.r.o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo nebo datum narození, sídlo uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo působení, je-li odlišné od bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, číslo telefonu a faxu uchazeče, bankovní spojení a číslo účtu uchazeče.
Uchazeč je povinen předložit nabídku a doklady k prokázání kvalifikace ve svazku zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci. Vše musí být zpracováno a předloženo v českém jazyce {informace o kvalifikaci mohou být předloženy též v jazyce slovenském). Jednotlivé listy svazku musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. První stránka svazku musí obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky, posledním listem musí být čestné prohlášení uchazeče s uvedením počtu listů ve svazku.

5) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí byt stanovena jako cena nejvýše přípustná v členění: cena bez DPH, sazba DPH v % a její výše v Kč a celková nabídková cena vč. DPH.

6) Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Překročit výši nabídkové ceny lze pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů majících prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny (změna   zákonem stanovené výše DPH).
 
7)  Platební podmínky a obchodní podmínky
Zadavatel výslovně upozorňuje, že neposkytuje zálohy.

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně, na základě příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným zájemcem. Daňový doklad bude doložen soupisem fakturovaných prací podepsaným kontaktním pracovníkem. Splatnost dokladu bude 21 dnů od předání zadavateli.

8) Místo pro podávání nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace, doba, v níž lze nabídky a doklady k prokázání kvalifikace podat osobně
Uchazeč podá svou nabídku a doklady k prokázání kvalifikace osobně nebo poštou tak, aby byly
zadavateli doručeny na jeho adresu nejpozději do 9:00 hod. dne 25. 5. 2017. Za rozhodující pro
doručení nabídky včetně dokladů k prokázání kvalifikace je okamžik převzetí dokumentů
zadavatelem.
Pracovní doba podatelny:
Po, St: 8:00 hod. -11:30 hod. 12:30 hod. -17:00 hod.
Út, Čt: 8:00 hod. -11:30 hod. 12:30 hod. -14:30 hod.
Pá:    8:00 hod. -11:30 hod.
V    případě osobního podání nabídky je uchazeč povinen dokumenty podat v podatelně na adrese zadavatele - viz či. 11. V případě podání prostřednictvím pošty je uchazeč povinen zaslat dokumenty na adresu zadavatele uvedenou ve výzvě - viz čl. 11.
Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace musí uchazeč podat v neprůhledném obalu (obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci přelepením, označeném „Údržba mola na Hostivařské přehradě" - nabídka, označením !!!Neotevírat!!!, opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou nebo podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

9) Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

10) Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatele
Zadavatel oznámí zájemci své rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky nejpozději do konce lhůty, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, přičemž tato činí 60 kalendářních dnů.

11) Název, sídlo, právní forma, telefon zadavatele
Městská část Praha 15, Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355, Mgr. Zuzana Venclíková, vedoucí odboru životního prostředí, tel.: 281 003 310

12) Kontaktní adresa pro doručování dodatečných dotazů
V případě dodatečných dotazů obecného charakteru se obracejte na Mgr. Zuzanu Venclíkovou, Zuzana.Venclikova@praha15.cz, v případě dotazů technického charakteru se obracejte na Ing. Arch. Vladimíra Lavríka, Vladimir.Lavrik@praha15.cz.

13) Důvody pro vyloučení uchazeče z průběhu zadávacího řízení
Uchazeč je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené touto výzvou (včetně doložení požadovaných příloh) zadavatelem. Jejich nedodržení má za následek vyloučení uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení. Uchazeč je v případě, že použije pro plnění subdodavatele povinen založit jakou součást nabídky i seznam subdodavatelů včetně identifikace subdodavatele (název, sídlo, IČ) a uvést jaká část veřejné zakázky jimi bude plněna, včetně uvedení procentuálního podílu zakázky a vyčíslení podílu na zakázce v Kč. V případě, že uchazeč nebude subdodavatele předpokládat, musí doložit, jako součást nabídky, prohlášení, že veškeré dodávky provede výhradně sám bez subdodavatelů.
 
14) Prohlídka místa plnění
Zadávátel sděluje, že prohlídka místa plnění se nekoná.

15) Další podmínky veřejné zakázky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůty pro podání nabídky.
c) V případě, že nabídka nebude splňovat požadavky stanovené zadavatelem, či uchazeč nedoloží řádně požadované kvalifikace, zadavatel uchazeče vyloučí (pokud nevyužije svého práva vyžádat si doplnění   těchto   dokumentů)   a   rozhodnutí   o   vyloučení   písemně   oznámí uchazeči.
d) Zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli z veřejné zakázky vyloučeni.
e) Zadavatel má právo vyžádat si dodatečné informace od uchazečů, ověřit si údaje uvedené v nabídce a vyžádat si dodatečné doložení dokladů, a to jak k prokázání kvalifikace, tak i samotné nabídky.
f) Uchazeč při zpracování nabídky je povinen vycházet ze zadávacích podmínek, které musí bezvýhradně dodržet, může však nabídnout podmínky výhodnější. Nedodržení těchto podmínek je nesplněním požadavku zadavatele na úplnost nabídky a je důvodem pro vyloučení uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení.
g) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení poskytování služby s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému uchazeči z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
ch) Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení.
i) Zadavatel stanovuje, že žádné údaje uvedené v nabídkách uchazečů nepodléhají obchodnímu tajemství a na základě dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb. je zadavatel oprávněn poskytnout informace o údajích obsažených v nabídkách.

16) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního kritéria - nejnižší nabídková cena včetně DPH. Jako nejvýhodnějši nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

V Praze dne: 18.5.2017

                                                                                                            PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
                                                                                                          zástupce starosty MČ Praha 15
                                                                                                                      za zadavatele

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 149,25kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno