Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 36 z jednání Komise bytových a nebytových prostor dne 6.6.2018

Datum jednání: 6.6.2018
Místo jednání: Kancelář č. 512,  ÚMČ Praha 15,
Boloňská 478/1, Praha 10 – 5. patro
Začátek jednání: 16:00 hod.
Konec jednání: 17:45 hod.
Jednání řídil: Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně komise
Počet přítomných členů: 6, komise je schopná se usnášet.
Přítomni dle prezenční listiny: předsedkyně: Mgr. Nevedomská Sylva
  členové: Bernat Petr
     MUDr. Trková Jana
     Dvořák Jaromír
     Havel Jeroným
     Rýdl Miloslav
Omluven:    Omáčka Martin
     Hájek David
Dále přítomni: Bílek Václav – 1. místostarosta
Olivová Barbora, referent OM
Ing. Procházková Věra, referent OM
Mgr. Aleš Cejnar, MPA, tajemník, pověřený vedením OM
Počet stran zápisu: 3
Zapsala: Barbora Olivová

V úvodu jednání přivítala přítomné předsedkyně KBNP paní Mgr. Sylva Nevedomská s konstatováním, že komise je schopná se usnášet, že všichni její členové obdrželi pozvánku s programem dnešního jednání a zápis č. 35 z jednání KBNP dne 16. 5. 2018.  Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto zápisu žádné připomínky ani dotazy. Rovněž k návrhu programu dnešního jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky a tento byl schválen.

Program jednání

   1) Vyhodnocení VŘ na prodej 5 bytových jednotek v bytových domech v Praze 10
   2) Kontrola zápisu č. 34
   3) Žádost o prodloužení pronájmu bytu – Veronské náměstí 592, Praha 10
   4) Žádost o rozšíření účelu nájmu a schválení podnájmu části nebytového prostoru v ulici Tesaříkova 1027,
       Praha 10
   5) Různé


1) Vyhodnocení VŘ na prodej 5 bytových jednotek v bytových domech v Praze 10
   
KBNP se dostavila v 16:00 hod. do Obřadní síně budovy ÚMČ Praha 15, kde vyhodnotila řádně a včas
    odevzdané obálky zájemců na VŘ – prodej bytových jednotek. Zároveň KBNP překontrolovala platnost
    a úplnost všech dokladů jednotlivých přihlášek výběrového řízení a dle nejvyšší nabízené kupní ceny
    stanovila vítězné přihlášky těchto bytových jednotek.

    U bytové jednotky, na kterou nebyla podána žádná nabídka, komise doporučila vypsat bezprostředně
    výběrové řízení nové.

2) Kontrola zápisu č. 35
    úkoly vyplývající ze zápisu jsou průběžně plněny

3) Žádosti o prodloužení pronájmu bytu – Veronské náměstí 592, Praha 10

    3.1.
    KBNP předložena žádost nájemce bytu na adrese Veronské náměstí 592, Praha 10 – Horní Měcholupy,
    o prodloužení pronájmu bytu. Tento byt byl původně pronajat v režimu § 3, bod II., odst. e) schválených
    „Zásad“, tj. byty a ubytovací jednotky s vazbou na MČ Praha 15, doba pronájmu 1 rok s možností
    prodloužení – pronájem bytu se sjednává zejména s ohledem k personální stabilizaci a zajištění činnosti
    ÚMČ Praha 15. Za dobu užívání bytu vznikl na této bytové jednotce dluh, na který byla s nájemcem
    sepsána splátková dohoda. Usnesením RMČ R-1773 bylo na tuto bytovou jednotku schváleno uzavření
    nájemní smlouvy s novými nájemci, a to za podmínek uzavření Smlouvy o převzetí – přistoupení k dluhu
    na dobu určitou, do 30.6.2018.
    Komise se podrobně seznámila s obsahem žádosti a v ní uvedenými skutečnostmi a doporučuje,
    v návaznosti na výše uvedené žádosti nevyhovět.
    Hlasování:   pro předložený návrh   5 hlasů -     Mgr. Nevedomská, MUDr. Trková, Dvořák, Havel, Bernat
                        proti                          0 hlasů
                        zdržel se                   1 hlas -     Rýdl

4) Žádost o rozšíření účelu nájmu a schválení podnájmu části nebytového prostoru v ulici Tesaříkova 1027, Praha 10

    4.1.
    KBNP předložena žádost nájemce nebytového prostoru č. 103 na adrese Tesaříkova č. p. 1027, v Praze
    10 – Hostivaři, o rozšíření předmětu nájmu a souhlas s podnajmutím části výše zmiňovaného nebytového
    prostoru třetí osobě dle čl. V, odst. 1 nájemní smlouvy.
    Komise se důkladně seznámila s obsahem této žádosti a doporučila vyhovět s tím, že nájemné
    nebytového prostoru bude zvýšeno z 1.023,-Kč/m²/rok, na výši nájmu obvyklého v dané lokalitě, a to na
    1.100,-Kč/m²/rok.
    Hlasování:  pro předložený návrh  6 hlasů - Mgr. Nevedomská, MUDr. Trková, Dvořák, Havel, Rýdl, Bernat

5) Různé

    5.1.
    KBNP předložena žádost jednoho ze stávajících nájemců bytu na adrese Veronské náměstí 589, Praha
    10, o změnu nájemního práva k bytové jednotce na výše uvedené adrese. Nájemní smlouva k této bytové
    jednotce je uzavřena mezi MČ Praha 15 a nájemci (druh, družka), přičemž pouze jedem z nájemců žádá
    o přepis nájemní smlouvy, a to jen na jeho osobu. Nájemné v této bytové jednotce není hrazeno řádně a v
    čas.
    Komise byla seznámena se situací těchto nájemců a vzhledem k výše uvedenému doporučila
    jednohlasně žádosti nevyhovět.
    Hlasování:     pro předložený návrh        6 hlasů -     Mgr. Nevedomská, MUDr. Trková,                                Dvořák, Havel, Rýdl, Bernat

   5.2.
   Další zasedání Komise bytových a nebytových prostor bude dne 25. 6. 2018 od 16:00 hod. v Obřadní síni
   budovy ÚMČ Praha 15 na vyhodnocení VŘ na pronájem 4. bytových jednotek v domech svěřených do
    správy MČ Praha 15.

 

Ověřila: Mgr. Sylva Nevedomská, předsedkyně KBNP

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,21MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno