Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

64. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 17.5.2017

Přehled usnesení

R-1367 K návrhu narovnání práv a závazků z ukončené
nájemní smlouvy č. SML/2011/0468/OM - OEM
ze dne 30.11.2011

Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Příloha
(PDF, 285 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 60 kB)
R-1409 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 281,
k. ú. Hostivař ulice Hostivařská
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1416 Oprava bytu č. 201 na adrese
Veronské nám. 594, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 81 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 81 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 134 kB)
 
R-1418 Jednorázové finanční dary za 2. čtvrtletí
roku 2017 – 2. část
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 224 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1419 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2016 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 1.1 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 4.7 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1420 Návrh programu jednání 16. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 7.6.2017
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 187 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-1421 Zpráva o výsledku inventarizace majetku
a závazků MČ Praha 15 k 31.12.2016
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 60 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 5.5 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 2.6 B)
Příloha č. 4
(PDF, 205 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1422 Schválení účetní závěrky MČ Praha 15 a účetních
závěrek příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 15 za rok 2016 a schválení položkových
rozpočtů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 15 na rok 2017
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 904 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 113 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 89 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 86 kB)
Příloha č. 5
(PDF, 106 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1423 K návrhu stanoviska MČ Praha 15 ke koncepci využití vodní
plochy Hostivařské přehrady
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 4.8 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1424 Záměr vypsání zakázky malého rozsahu na revitalizaci
Veronského náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 38 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 114 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 281 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1425 Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního
programu „MČ Praha 15 pro sociální oblast 2017“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-1426 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 22/1, 22/3 a 22/4,
vše k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 209 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1427 Smlouva o nájmu části chodníku na pozemku
parc. č. 491/41, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 213 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1428 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1336
ze dne 15.3.2017 „Nájemní smlouva“ na část pozemku
parc. č. 689/2, k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 215 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1429 Smlouva o výpůjčce pozemků parc. č. 2077 a 2078,
vše k. ú. Hostivař (ul. K Obecním hájovnám)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 79 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1430 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1431 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory
– garážová stání v bytovém komplexu na Veronském
náměstí 586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 175 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1432 K návrhu na vypsání VZMR na sociální služby s názvem
„Terénní program pro děti a mládež“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 354 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 172 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 216 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-1434 Revokace usnesení rady MČ č. R - 335 ze dne
3.6.2015. Úprava kompetencí starosty MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 246 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1435 Rekonstrukce uličního prostoru ulice Zápotoční Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1437 Stanovisko k  funkčnímu využití  pozemků  parc. č. 1768,
1801, 1803, 1804 a 1805, všechny v k. ú. Hostivař, ve věci
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy – Z 2896/00 a ke zřízení veřejně přístupného parku
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 105 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 17 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1438 Zrušení zadávacího řízení na VZMR „Údržba mola na
Hostivařské přehradě“ a  realizace nového zadávacího
řízení na VZMR „Údržba mola na Hostivařské přehradě“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 312 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1439 K návrhu na podání žádosti o svěření pozemků
parc. č. 504/2 a parc. č. 504/14  v k. ú. Hostivař
z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 51 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017