Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu 15.5.2017

Přítomni: Bc. J. Kolářová, Mgr. S. Nevedomská, D. Hájek, Mgr. M. Randová, L. Prinzová

Omluveni: PhDr. M. Štiková, doc. RNDr. P. Petrovič, CSc.,

Hosté:      J. Šimonová

 

Program:

1. Schválení programu jednání
Místopředsedkyně výboru předložila členům výboru ke schválení program jednání.
Hlasování U1  ano: 5
U1-5/2017
Výbor schválil program jednání.

2. Zápisy do MŠ, ZŠ
Zápisy do ZŠ – od září 2017 bude v ZŠ zřizovaných MČ Praha 15 otevřeno cca sedmnáct 1. tříd (ještě se řeší odklady) a dvě přípravné třídy (ZŠ Hornoměcholupská a ZŠ Veronské náměstí).
Zápisy do MŠ – kompletní výsledky zápisu ještě známy nejsou, děti, které musí být přijaty ze zákona budou umístěny.

3. MŠ Libkovská – detašované pracoviště
Detašované pracoviště MŠ Libkovská v objektu ZŠ Hostivař (1 třída) bude od 1.9.2017 na podnět Hygienické stanice hl. m. Prahy a ČŠI zrušeno. Od 1.9.2017 bude otevřena nová třída pro 20 dětí v objektu Tesaříkova.

4. Aktivity MAP
V nejbližší době proběhne společné setkání pracovních skupin pro předškolní a základní vzdělávání. Tématem setkání bude výměna zkušeností a zpracování SWOT analýzy k jazykovému vzdělávání. Pro pedagogy MŠ probíhá školení v rámci šablon čtenářské a matematické pregramotnosti (realizátor MŠ Trhanovské náměstí).
29.5.2017 proběhne další beseda pro veřejnost „Těšíme se do školky“ – Hasičská zbrojnice od 17:00 hodin.

5. Multikulturní dny MŠ Trhanovské  náměstí
V termínu od 22.-26.5. pořádá MŠ Trhanovské náměstí ve spolupráci s MČ Praha 15 Multikulturní dny věnované dětem z celého světa. Náplní budou různé workshopy, přednášky a výstava pro školy a veřejnost.

6. Informace z MHMP ke hře Modrá velryba
Odbor školství, kultury a zdravotnictví obdržel od koordinátorky školské prevence z MHMP informace ke hře Modrá velryba včetně doporučení, která vypracovala Linka bezpečí. Doporučení jsou směrována k dětem, rodičům i tzv. „koordinátorům“. Tyto informace byly poskytnuty k využití všem školám v našem správním obvodu.

7. Schválení nájemní smlouvy – cévní a interní ordinace
RMČ Praha 15 schválila dne 19.4.2017 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Tesaříkova 1027/2, Praha 10 – Hostivař na dobu 5 let. Jde o prostory bývalé ordinace dětské lékařky MUDr. M. Czinnerové. V těchto prostorách bude nově zřízena ordinace cévního a interního lékařství (MUDr. M. Petrlík).

8. Sportovní liga ZŠ
Proběhly soutěže v cyklistice a hokejbalu. Do konce školního roku zbývají ještě tyto soutěže:
16.5. – Olympiáda MŠ
26.5. – volejbal smíšených družstev
13.6. – atletika I. a II. stupeň
22.6. – Dračí lodě

9. Informace z kultury
Nejbližší plánované akce:
17.5. – Den seniorů – zahrada DPS Janovská ulice od 14:00 hodin
20.5. – Májové slavnosti – Veronské náměstí od 14:00 hodin
21.5. – Koncert vítězů celopražské pěvecké soutěže BubbleStar – společenský sál Domu občanské vybavenosti Petrovice od 18:00 hodin
24.5. – Květnová degustace vín – obřadní síň ÚMČ Praha 15 od 18:00 hodin

10. Různé, diskuze

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční 12. 6. 2017.

 

zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová

 

ověřila:  Bc. Jitka Kolářová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 823,85kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno