Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 20. zasedání ZMČ Praha 15

P o z v á n k a

Zveme Vás na

20.  ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva MČ Praha 15,

které se koná

ve středu  28. 3. 2018  od  17:00 hodin

v sále hasičské zbrojnice, Holoubkovská č. 323,
Praha 10 - Horní Měcholupy


Program:

1. Rozbor hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 15 k 31.12.2017 p. Bílek
2. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 31.12.2017 p. Bílek
3. Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2018 p. Wenzl
4. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2018 p. Bílek
5. Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 523/211
a 523/673, vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Boloňská)
p. Bílek
6. Prodej  plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 140/1, 141/2, 544, 545, 546/2
v katastrálním území Petrovice, parc. č. 509/6, 601/1, 601/60, 601/142 v katastrálním
území Horní Měcholupy a parc. č. 2367/2, 2367/3 a 2367/44 v katastrálním území
Hostivař (ul. Turínská - areál eRZet)
p. Bílek
7. Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 p. Bílek
8. Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
na pozemcích parc. č. 522/1, 522/2 a 523 v k. ú. Hostivař
PhDr. Pencák
9. Mimořádný finanční dar k zajištění oslav 950 let Hostivaře Ing. Strnad
10. Desatero zásad protikorupčního chování p. Wenzl
11. Petice proti další zástavbě na území MČ  Praha 15 p. Wenzl
12. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 p. Wenzl
13. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva  
14. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)  

 

                                                                
                                                                                                                              Milan   W e n z l
                                                                                                                           starosta MČ Praha 15  

 

OČEKÁVÁME VAŠI ÚČAST!

V Praze dne  13. 3. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018