Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

I projekt hodný chvály a uznání, musí splňovat požadavky a podmínky dané obecně závaznými právními předpisy

V rámci aktuálně vedené agresivní kampaně proti úředníkům, kteří vykonávají státní správu v jim svěřené tzv. přenesené působnosti, je třeba vnést do této kauzy trochu věcného pohledu prostého emocí, vyhrožování a nespravedlivého obviňování.

Krtkův svět. Skvělý nápad! Ne však úplně vhodná lokalita z hlediska platného územního plánu, resp. jeho funkčních ploch, ochranného pásma vedení plynovodu vysokotlak 500 DN (porušení ochranného pásma vedení plynovodu může být i nebezpečné, proto se ochranné pásmo vytyčuje, aby nemohlo dojít k maléru či havárii), umístění a úpravy parkoviště hrubou kamennou drtí v trase křížení s oficiální městskou cyklotrasou A44 a na lesním pozemku, neregulovatelného pohybu vozidel aj. Krtkův svět je z pohledu městské části výbornou myšlenkou, skvělým záměrem pro trávení volného času rodin s dětmi. Potud v pořádku. Ne všem občanům se tento počin líbí. O tomto tvrzení svědčí řada výhrad, které městská část od občanů obdržela. 

Nechme však negativních výhrady stranou a soustřeďme se na postup majitele a investora „Krtkův svět“. Ze všech nynějších příkoří obviňuje koho jiného než úředníky. Úředníci nedali 2 roky souhlas, hází klacky pod nohy apod. Velmi jednoduchá konstrukce a závěr. Je třeba si uvědomit, že před realizací každé výstavby, projektu je třeba postupovat v souladu se zákonnou úpravou a splnit podmínky pro vydání příslušných povolení. Těmi v tomto případě jsou dodatečná povolení jednotlivých staveb, a to včetně parkovacích ploch a potřebných změn využití stávajících staveb. Pro vydání těchto povolení je třeba nejprve získat souhlasná stanoviska dotčených orgánů a souhlasná vyjádření dotčených vlastníků a správců sítí (hygiena, hasiči, plynaři, elektro apod.).  

Neméně důležitá je i role či splnění podmínek spadajících pod silniční správní úřad, kterým je Odbor dopravy ÚMČ Praha 15. Tento jako příslušný silniční správní úřad v přenesené působnosti pro tuto pozemní komunikaci  NN1010 a pro stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu (§ 77 odst. 1, písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích…), do dnešního dne tj. 27. 7. 2020, neobdržel žádnou žádost, či návrh na projednání osazení dopravní značky E13 „ Text nebo symbol „ při vjezdu z ul. K Měcholupům na komunikaci NN 1010 a ani ho nikdo osobně nekontaktoval.
Na základě zjištění, že byla tato značka osazena, vyzval Odbor dopravy ÚMČ Praha 15, společnost Krtkův svět k neprodlenému odstranění značky s tím, že pokud toto nebude provedeno, odstraní dopravní značení silniční správní úřad (což se také po uplynutí lhůty stalo).
Bohužel, tato společnost tabulky opět umístila. Proto OD ÚMČ Praha 15, opětovně vyzval jmenovanou společnost k odstranění značení. Opět není zaznamenána snaha této společnosti, příp. jejího zástupce, k projednání této záležitosti, o dohodu úpravy DZ apod., a odstranění neoprávněně umístěného dopravního značení. Lze jednoznačně určit, že se jedná o opakované porušení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 19, odst. 2, písm. a), resp. odst. 3, kdy je zakázáno na pozemních komunikacích neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat. V případě porušení tohoto ustanovení se jedná o přestupek. Svévolná úprava odstavné plochy i v trase cyklotrasy je nyní ve velké míře předmětem stížností cyklistů.

Úředníci státní správy na ÚMČ Praha 15, nemají zájem žádným způsobem žadatelům věci komplikovat. Naopak se snaží žadatele informovat a poradit jak má postupovat, aby se jeho záměr, projekt realizoval bez průtahů a v souladu s právními předpisy. Tím kryjí nejen žadatele, ale i sami sebe. Neboť jejich rozhodnutí podléhají nejen kontrole nadřízených orgánů, ale i občanů. A v tomto případě nemohou ani přihlížet tomu, že Krtkův svět, bohužel, nesplňuje zákonné podmínky. Velkoryse přehlédnout tyto skutečnosti? Ano, avšak do doby než by se stal například na cyklostezce vedoucí parkovištěm úraz. Hned by se hledal viník, kdo to povolil? V horším případě, jak to že někdo zodpovědný neřešil tento protiprávní stav?! A viník by byl opět znám: ÚŘEDNÍK! Lze chápat vlastníka a investora Krtkova světa, jeho investice a dobrý úmysl jsou v ohrožení. Možná by stačilo nebouchat do stolu a kopat kolem sebe, ale spolu s dotčenými orgány státní správy nalézt řešení, jak nynější stav v souladu se zákony napravit. Nechť Krtkův svět slouží svému účelu a prarodiče se svými vnoučaty a rodiče s dětmi se mohou z tohoto dobrého nápadu radovat a těšit. Předpokladem je, že dle platné právní úpravy budou splněny těmito předpisy požadované podmínky, a to nejen z hlediska stavebního, ale i bezpečnostního.

Úřad městské části Praha 15

Autor článku: no-reply@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy