Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o vývoji stavu přípravy a dílčích změnách koncepce páteřních staveb ležících či přímo se týkajících území Prahy 15

Dnešní období vývoje i dílčí změny koncepce některých liniových dopravních staveb lze pro Prahu 15 hodnotit jako velmi nadějné.

Jak je možné ilustrovat na prvním zákresu, pak jejich linie zcela míjí obydlené oblasti Hostivaře a Horních Měcholup a současná příprava všech těchto staveb zatím znamená, že jednotky až desítky let trvající snaha o jejich realizaci je nyní zájmem většiny volených zástupců státu, obce a kraje Praha i většiny dotčených městských částí včetně Prahy 15.

V níže uvedených částech naleznete podrobnější informace včetně návrhů a deklarací, které jsou navrženy k předkladu zastupitelům městské části Praha 15 na jejich nejbližší zasedání v březnu.

Probíhající příprava páteřních dopravních staveb

a) Pražský městský okruh - dokončení

Jeho příprava se nyní nachází ve fázi aktualizace řešení a koncepce dokumentace v rámci projektových prací pro vydání územního rozhodnutí, schválené k další přípravě rozhodnutím Rady HMP z listopadu 2019. Její podoba, tedy celá studie i prezentace je ke stažení na http://www.mestskyokruh.info/ vč. vizualizací.

Na území Prahy 15 se nachází křížení, kterým se stávající část městského okruhu bude napojovat na jeho novou část, na stávající Štěrboholskou radiálu i na budoucí Hostivařskou spojku (v tomto místě ul. Rabakovská), která se stane obchvatem několika městských částí a vyústí na jejím východním konci na stavbu 511 SOKP (ta je zase součástí vnějšího silničního okruhu kolem Prahy – zde aktuálně územní řízení probíhá). Video o stavbě 511  najdete na https://www.youtube.com/watch?v=3w1CvjW9ySM

Nově navržená podoba městského okruhu obsahuje všechny podstatné, městskou částí v minulosti požadované prvky, zejména ponechání trasy ul. Rabakovské ve stávající linii, napojovací a sjezdové rampy Městského okruhu, Štěrboholské radiály a Jižní spojky (na a z ul. Rabakovské), mimoúrovňové řešení pěších/cyklotras přes ul. Rabakovskou, apod.

Vizualizace z urbanisticko – dopravní studie v rámci projektových prací DUR - hl.m. Praha

 

Také z těchto, výše uvedených důvodů, je pro jednání ZMČ Praha 15 navrženo jeho usnesení v této podobě:

Zastupitelstvo městské části Praha 15:

I.  souhlasí s aktualizovaným řešením a koncepcí souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO + LS z 06/2019 (schválené k další přípravě usnesením Rady HMP č. 2309 ze 4. 11. 2019)

II.  vyzývá HMP k urychlené přípravě a realizaci tohoto, pro město nezbytného souboru dopravních staveb

 

b)  Hostivařská spojka

Soubor staveb zajišťujících odvedení mezikrajové dopravy z obydlených oblastí několika městských částí jihovýchodu Prahy včetně Prahy 15. Její projektová příprava již také  probíhá s předpokladem dokončení a otevření společně se stavbou 511 SOKP, optimálně i s výše uvedeným dokončením souboru staveb městského okruhu.

c)  Obchvat ulice Hornoměcholupské a přeložka ul. Novopetrovické

Tento navazující projekt převzala k přípravě městská část Praha 15 současně s městkými částmi Praha 22 a Praha – Petrovice již v roce 2018. Projekt je rozdělen na několik úseků a nynější studie mají za cíl prověřit a specifikovat jak technické parametry, tak i ověřit synergii řešení, vazby tras bezmotorové dopravy v širším území, ale i např. nakládání se srážkovými vodami s cílem jejich uchování v krajině.

Na území Prahy 15 je cílem obchvatu zejména odvedení mezikrajové a tranzitní, také nákladní dopravy, z ulice Hornoměcholupské za zemní val do průmyslových částí lokality.

Cílem úprav na ulici Novopetrovické (JV13) je, mimo její přeložky, též snaha vedení této městské části o co nejvyšší ochranu obyvatel dotčených dopravou po této ulici včetně snah o vyšší míru propojení obou částí Petrovic.

V průběhu přípravy snaha obou městských částí o co nejúčinější ochranu před vlivy tranzitní dopravy vyústila v podání dvou podnětů ke změně územního plánu.

Z analýzy provedené ve studii, i vlivem vývoje přípravy souvisejících staveb (městský okruh, etapa 511 SOKP, Hostivařská spojka), se jeví zejména jako velmi podstatná úprava trasování obchvatu ulice Hornoměcholupské (JV13) přes železniční koridor Praha – Benešov do ulice Za Zastávkou a následně jeho vyústění do ulice Kutnohorské, včetně nového příčného propojení do ulice K Měcholupům k železniční zastávce a budoucímu P+R parkovišti, dále komunikační napojení na obchvat z ulice Hornoměcholupské u Kauflandu a napojení areálů v lokalitě Metrans.

Přehledná situace – obchvat ulice Hornoměcholupské a přeložka ul. Novopetrovické – únor 2020

 

Úvodní studie tím byla, z hlediska požadavků městských částí, naplněna. Dalším krokem je rozpracování a zadání dalšího projektového stupně s cílem dokončit projekty až do stavebních povolení.

Také z těchto, výše uvedených důvodů, je pro jednání ZMČ Praha 15 navrženo jeho usnesení v této podobě:

Zastupitelstvo městské části Praha 15:

I.  bere na vědomí informaci o přípravě obchvatu ulice Hornoměcholupské

II. souhlasí s navrženým konceptem řešení obchvatu ulice Hornoměcholupské (JV 13) včetně napojení na ulici Kutnohorskou a příčného komunikačního propojení mezi ulicemi Za Zastávkou a K Měcholupům

 

Souvislost obchvatu s připravovanou koncepční studií Horní Měcholupy – východ, kterou souběžně městská část Praha 15, společně s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, připravuje, tkví zejména v možnosti stabilizovat území nejenom z pohledu liniových staveb a P+R parkování, ale i z hlediska funkčních využití podél nich a co nejvyššího stupně jejich harmonizace s návrhem nového (metropolitního) územního plánu hl.m. Prahy, ale i např. generelu bezmotorové dopravy, výhledu oddechových území, změny trasování VRT Praha – Brno, apod.

 

Ilustrace možné podoby koncepční studie na území Prahy 15:

 

d)  změna trasy vysokorychlostní železnice VRT Praha – Brno

Zřejmě i letité úsilí o nalezení optimální trasy, ale i ohledy na průchodnost, výhodnost dopravního řešení i výši investičních a provozních nákladů této linové stavby přes území hl. m. Prahy vyústilo ve sdělení, které ve věci obdržela městská část od státní organizace Správa železnic.

Dle jejich sdělení bude dále sledována „severní varianta“. To znamená, že tato trasa nebude procházet podzemím Horních Měcholup.

Také z těchto, výše uvedených důvodů, je pro jednání ZMČ Praha 15 navrženo jeho usnesení v této podobě:

Zastupitelstvo městské části Praha 15:

I.   bere na vědomí informaci o změně trasování VRT Praha – Brno dle sdělení Správy železnic z ledna 2020

II.   vítá rozhodnutí Správy železnic sledovat dále „severní variantu“ této trati

III. sděluje, že dále trvají jeho upozornění k ochraně obyvatel při trase nadzemní části koridoru od Zahradního Města až po zaústění u Rabakovské ulice a ochraně „Trianglu“ tak, jak jej ZMČ Praha 15 formulovalo v rámci připomínkového kola k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy

 

 

Autor článku: no-reply@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy