Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Tisková zpráva – k dotazům na bližší informace k uplatnění připomínek MČ Praha 15 na lepší propojení městské hromadné dopravy mezi sídlištěm Na Košíku a Horními Měcholupy

Obecná informace v únorovém Hlasateli vychází z jednání se zástupci ROPID, příspěvkové organizace hlavního města Prahy, které se konalo v roce 2019 na radnici městské části za účasti zástupců odboru dopravy a zástupců samosprávy. Zápis z jednání je k dispozici na Odboru dopravy ÚMČ Praha 15.

Mimo dílčí podněty a vzájemné informování o problematice městské hromadné dopravy byla diskutována znovu i vyšší přímá propojitelnost zejména autobusové dopravy mezi Horními Měcholupy a sídlištěm Na Košíku. Stále není shoda na její skutečné poptávce (dle Ropid) a trvajícího požadavku MČ Praha 15 na její existenci (vyjma školního autobusu linky č. 254).

Připomínka ale byla zástupci radnice znovu tlumočena s důrazem na to, že vychází i z trvalých požadavků občanů. Jako možné řešení ROPID zmínil spoj, kterým by tyto dvě lokality Prahy 15 mohly být propojeny přes ulice Mírového hnutí, Výstavní a Novopetrovickou, nebo ve druhé alternativě příp. změnou trasování linky č. 204 po ul. Hornoměcholupská – Švehlova – Pražská – oblast Na Košíku  – metro C (pozn.: toto řešení by mělo však za důsledek, že by obyvatelé MČ Štěrboholy a MČ Dolní Měcholupy ztratili přímou návaznost na Polikliniku Petrovice a do školních zařízení v oblasti MČ Praha 15 a MČ Petrovice, kdy tato linka je na základě dřívějších požadavků těchto městských částí vedena s dosahem na tato zařízení (ul. Milánská – Archimedova) a kdy pro tuto funkci byla zřízena, s propojením na metro B – Černý Most.

Diskutovalo se i o četnosti nočních spojů a jejich event. rozdělení mezi ulici Doupovskou a K Horkám, kde by ale prý dle ROPID byla narušena návaznost spojů na celé trase nočních linek.

Na závěr ROPID informoval, že od počátku roku 2020 sníží četnost MHD (k tomu také došlo), protože personálně (nedostatek řidičů), organizačně ani finančně nelze hustotu provozu MHD v Praze celoročně zajistit. Za zajímavost považuji, že soukromí dopravci jsou schopni linky provozovat o 20% levněji než Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Situace při zajištění MHD v Praze je zkrátka vážná.

Naše požadavky jsou ale ROPIDem evidovány a předpokládám, že se k nim vrátíme při následných jednáních.

Michal Frauenterka – místostarosta MČ Praha 15 s kompetencí pro dopravu

2. března 2020

Pozn:

ROPID, příspěvková organizace hlavního města Prahy, jejímž úkolem jsou odborné organizační a kontrolní činnosti při rozvoji a zajišťování Pražské integrované dopravy, výběr dopravců, uzavírání smluv o závazku veřejné služby jménem města Prahy k zajištění provozu PID s dotčenými obcemi, Středočeským krajem a dopravci a kontrola jejich plnění, organizace finančních toků v systému PID, návrh tarifu a jízdného v systému PID i zajištění jednotnosti informačního systému PID.

Autor článku: no-reply@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy