Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zpráva z jednání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze středy 11. prosince 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 15 na svém zasedání konaném dne 11. 12. 2019 přijalo mimo obvyklých, až rutinních bodů (zprávy o hospodaření, rozpočtové provizorium, administrativa, ..) i několik zajímavých usnesení.

Bylo schváleno (usnesení Z-69) obnovení připraveného projektu rekonstrukce a rozšíření pečovatelského domu v Parmské ulici, zejména jeho navržené, možné výrazné spolufinancování ze zdrojů města a grantu MPSV ČR.

Zastupitelé se také shodli (usnesení Z-77) na dalším postupu směřujícím k výkupu pozemku mezi paneláky naproti obchodního centra Taškent na ul. Plk. Mráze v Hostivaři.

Radním také současně zastupitelstvo předalo mandát k jednáním o dalších výkupech pozemků ve Staré Hostivaři, na Groši i na Košíku.

Na závěr jednání bylo také schváleno usnesení Z – 78, které zpracovali koaliční představitelé městské části jako reakci na „Petice“ občanů. Petice obsahovaly zejména požadavky na zachování nedotknutelnosti území Hostivařského lesoparku a protest proti výstavbě polyfunkčního domu na „Maraťáku“. Materiál, byl operativně zařazen na zasedání zastupitelstva, neboť s ohledem na význam „Petic“ dospěli radní městské části k názoru, že je třeba zaujmout jednoznačný postoj k „Peticím“ a projednat požadavky v nich obsažené na veřejném zasedání.

Zastupitelé koaličních stran schválili, že městská část upozorní hlavní město Praha na pokus o výrazné snížení nezastavitelných ploch v Hostivařském lesoparku a přírodním parku Hostivař – Záběhlice, který se objevil v návrhu Metropolitního plánu z roku 2017.

Je to poprvé, kdy se většina zastupitelů shodla na tom, že takto navržený zásah do územního plánování je třeba ještě dále zvážit. Zastupitelstvo městské části v tomto usnesení žádá hlavní město Praha o další debatu v této věci tak, aby došlo k vysvětlení i případnému přehodnocení návrhu, a to ještě před druhým kolem připomínek k Metropolitnímu plánu, který proběhne už v tomto roce.

Zastupitelé koaličních stran se v rámci tohoto usnesení též shodli na tom, že snížení nezastavitelných ploch přírodního parku a v něm i Hostivařského lesoparku (v návrhu Metropolitního plánu jde nově o lokalitu 978), a to až o desítky tisíc metrů čtverečných, je nepřijatelným zásahem do této lokality.


návrh Metropolitního územního plánu v Praze 15
zastavvitelné a nezastavitelné plochy

Ve věci plánované polyfunkční výstavby na Maraťáku (křižovatka Hostivařská – Švehlova) vzalo zastupitelstvo na vědomí, že hlavní město Praha vydalo soulad tohoto záměru s územním plánem. I přesto ale většinově pověřilo příslušného místostarostu, a to ještě před majetkovými úkony, které stavitel od městské části pro zahájení územního řízení na záměr potřebuje, k dalšímu jednání o podobě záměru i míře zásahu do majetku svěřeného městské části.

Druhý záměr v území, na konci ulice Na Plískavě, sice jeho vlastník předložil na stavební úřad, ale dokumentace není dosud připravena k projednání a není tak samosprávě k jejímu vyjádření dosud dostupná.

 

        1921 BÝVALÝ MARAŤÁK, pohled z vinic od ulice Herbenova                                  současné foto

Autor článku: no-reply@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy