Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace k delegování členů do OVK

Podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
§ 18

(2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem (tj. 13.12.2017 16:00 hodin) volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může

občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,

politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu,

anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.

Seznam musí obsahovat

jméno a příjmení,

datum narození,

adresu místa trvalého pobytu člena,

 popřípadě náhradníka,

a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí (statutární orgán), anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,

popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží.

Dále může seznam obsahovat

telefonní číslo,

adresu pro doručování

nebo adresu elektronické pošty člena,

popřípadě náhradníka

a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.  Čísla a adresy volebních místností na MČ Praha 15 najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 volba prezidenta