Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20.4.2019

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 20. 4. 2019 nastává pro území hlavního města Prahy

d o b a    n e b e z p e č í    v z n i k u    p o ž á r u

ode dne 20. 4. 2019 od 10:30 hodin do odvolání


http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_kterym_se_stanovi_podminky_k.html

http://www.praha.eu/file/2185637/narizeni_c._9.pdf


V souladu ustanovením § 1 Nařízením se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.


V souladu s ustanovením § 3 Nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.


V Praze dne 20. 4. 2019

 


Usnesení Rady HMP č. 1224 ze dne 24. 5. 2016

NAŘÍZENÍ,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 24. 5. 2016 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

§ 1
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

§ 2
Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

§ 3
Zakázané činnosti

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

§ 4
Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 1 se zveřejňuje na úřední desce (§ 26 správního řádu) Magistrátu hlavního města Prahy a případně v hromadných informačních prostředcích.

§ 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 2016.

Adriana Krnáčová, v.r.
primátorka hlavního města Prahy

Petr Dolínek, v.r.
náměstek primátorky hl. m. Prahy

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuální zprávy a informace