Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o konání voleb do evropského parlamentu

Starosta městské části Praha 15 podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentuse uskuteční:
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodina v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místo konání voleb do Evropského parlamentu v jednotlivých volebních okrscích včetně adres volebních místností je uvedeno v příloze tohoto oznámení. Číslo volebního okrsku a adresu příslušné volební místnosti, kam byla adresa voliče zařazena, najdou voliči v příloze tohoto oznámení na úřední desce, v sídlech volebních okrsků, na webových stránkách městské části Praha 15 a na obálce, ve které obdrží hlasovací lístky.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.  To   neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

4. Hlasovací lístky – každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voličem je občan Čr, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

6. Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let, je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019), nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

7. Voličský průkaz (§ 30 zákona)
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. s voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
–  osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin nebo
–  písemně tak, aby bylažádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

8. Hlasování (§ 37 zákona)
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

9. Hlasování do přenosné volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

O přenosnou volební schránku si mohou voliči MČ Praha 15 požádat na tel. čísle 281 003 220 nebo 281 003 281.

Milan Wenzl,
starosta městské části Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty