Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Protipovodňová opatření v obydlených oblastech Hostivaře

MČ Praha 15 již v roce 2014 dokončila studii komplexního řešení protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. Studie se opírá o vytvořený "korytový model" a jejím cílem je kombinací různých typů protipovodňových opatření ochránit obyvatele žijící podél potoka Botiče i jejich majetek před povodní, kterou zažili v roce 2013.

Studie rozděluje protipovodňová opatření do šesti etap, ze kterých byla, od jejího vzniku, realizována jedna etapa (D1 prozatím s výjimkou lávky a severní stezky). Příprava dalších etap je aktuálně obnovována a pokračování prací na jednotlivých etapách je letos intenzivně s hlavním městem řešeno. O dalším postupu budeme veřejnost pravidelně informovat.

pozn: aktualizovaný text článku z roku 2014

Podrobnosti

Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15

Řešeným prostorem je území městské části Praha 15 (v rozsahu vymezeném působností samosprávy), tj. katastry Hostivař a Horní Měcholupy na celkové ploše cca 10,5 km2, včetně nezbytných přesahů na okolní městské části.

Podrobnosti

Bytový dům Milánská (studie)

Zadáním této studie je navrhnout bytový dům s malometrážními byty na pozemku stávajícího objektu Sport baru č. pop. 235 ul. Milánská, parc. č. 52/2, katastrální území Horní Měcholupy.

Podrobnosti