Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Životni podmínky 2019 - výběrové šetřeni v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státni statistické službě , ve znění pozdějšich předpisů , každoroční výběrové šetření o životnich
podmínkách domácnosti v České republice pod názvem "Životni podmínky 2019" (EU-Slle), které navazuje na předchozi ročníky tohoto šetřeni. Smyslem tohoto zjišťováni je ziskávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociálni a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemich. Dalšim cílem je ziskat data pro výpočet ukazatelů peněžni a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na územi celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šetřen í již v předchozich letech. Všechny domácnosti byly do še t řen i zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počitačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvim speciálně vyškolených tazatelů . Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které maji ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetřeni a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám ziskat řadu důležitých
informací o sociální situaci domácnosti v ČR , které nelze zjistit žádným jiným způsobem .

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením , které je ve spojení s občanským průkazem opravňuji k provedeni šetřeni Životni
podmínky, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracováni je zaru čena anonymita zjištěných údajů a ziskaná data jsou důsledně chráněna . Český statistický úřad plně
respektuje nový evropský právni rámec ochrany osobnich údajů (GDPR) a jedná v souladu s nim. Všichni pracovnici ČSÚ jsou navíc podle zákona Č. 89/1995 Sb. , o státni statistické službě ,
vázán i mlčenl ivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů , kteří budou osloveni našimi zaměstnanci , zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
pověřené řizenim šetření Životní podmínky 2019, paní RNDr. Janu Sídlovou, tel. 274 052 084.


Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem


Ing. Jiří Ročovský

ředitel

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 270,25kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno