Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vícejazyčné standardní formuláře

Dne 16.02.2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

Toto nařízení mimo jiné stanoví, že vybrané veřejné listiny, vydávané členskými státy Evropské unie, které budou předkládány v jiném členském státu Evropské unie, není již třeba opatřit žádným vyšším ověřením (např. Apostille). Dále upravuje vydávání tzv. vícejazyčných formulářů. Doklad, ke kterému bude připojen tento formulář, již není potřeba nechat úředně přeložit. Je však třeba upozornit,  že v některých případech může vydaný doklad obsahovat důležité informace, které nejsou součástí standardních formulářů (např. poznámka v matričním dokladu). V těchto případech může být úřední překlad i nadále požadován. Tyto standardní vícejazyčné formuláře  netvoří samostatný doklad, vždy musí být připojeny k některému z dokladů, vydávaných členským státem EU.

Na úseku matriky budou v ČR standardní vícejazyčné formuláře vydávány k těmto dokladům:

  • Rodný list
  • Oddací list
  • Úmrtní list
  • Doklad o registrovaném partnerství
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

Vícejazyčné formuláře lze připojit na žádost buď k nově vydávaným dokladům (prvopisy i duplikáty) nebo k již vydaným dokladům, které byly vydány po 01.01.2015. Vydání vícejazyčného formuláře není zpoplatněno, zažádat o něj je možné vždy u příslušného matričního úřadu, který vydal matriční doklad, ke kterému má být formulář připojen.

Výše uvedené postupy se vztahují pouze na členské státy Evropské unie, neplatí pro Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor občanskosprávních agend