Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 15

I.
Úvodní ustanovení

Městská část Praha 15 vydává v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.) tato Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 15 (dále jen „pravidla“), podle nichž bude MČ Praha 15 ze svého rozpočtu poskytovat veřejnou finanční podporu zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, na humanitární pomoc a další volnočasové aktivity.

II.
Druhy finančních podpor

1. Dotace, na které budou každoročně vyhlašovány dotační programy (dále jen programová dotace). Příslušné dotační programy bude vyhlašovat RMČ Praha 15 na doporučení Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů, přičemž minimálně stanoví:
- cíl (účel dotačního programu, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, výchozí
  podmínky, název dotačního programu)
- důvody podpory stanoveného účelu
- cílovou skupinu – okruh způsobilých žadatelů
- výši celkové částky určené na dotační program
- maximální výši dotace poskytnuté v jednotlivém případě
- pravidla pro předkládání žádostí (lhůtu pro podání žádosti, možnosti doručení žádostí)
- kritéria pro hodnocení žádostí
- lhůtu pro rozhodnutí o žádosti
- podmínky pro poskytnutí a použití dotace
- vzor žádosti (včetně obsahu příloh k žádostem)

2. Individuální dotace na akce a aktivity organizací nebo jednotlivců, na které v daném roce nebyl vyhlášen program podpory. Finanční podporu lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, kterou je žadatel povinen předložit na předepsaném formuláři. Žádosti na akce konané od ledna do června budou přijímány do konce měsíce března příslušného kalendářního roku, žádosti na akce konané od července do prosince budou přijímány do konce září kalendářního roku.

3. Jednorázové finanční dary. Žádosti o jednorázový finanční dar z rozpočtu MČ Praha 15 lze podat bez použití předepsaného tiskopisu v průběhu celého kalendářního roku. Finanční dary budou přednostně poskytovány fyzickým či právnickým osobám, které svou činnost vyvíjí na území městské části a pro občany MČ Praha 15. Poskytnutý finanční dar nepodléhá finančnímu vypořádání. Jednorázové finanční dary schvaluje RMČ Praha 15 na základě darovací smlouvy.

III.
Podmínky poskytnutí dotace

1. Dotace může být poskytnuta zejména neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám, které sídlí nebo působí na území MČ Praha 15 v oblasti podporovaných aktivit.
2. Dotace se poskytuje na žádost.
3. Žádosti o poskytnutí dotace se předkládají v písemné podobě na předepsaném formuláři, žádost o programovou dotaci tvoří přílohu č. 1, žádost o individuální dotaci tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel.
4. Programová dotace je poskytována jako účelová, a to na účel určený MČ Praha 15, který MČ Praha 15 zveřejní na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Dotaci příjemce použije pouze k účelu uvedenému v žádosti a příjemce odpovídá za její hospodárné použití v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta.
6. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
7. Poskytnutí programové i individuální dotace schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 15 po předchozím schválení Radou MČ Praha 15 na návrh a doporučení Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů.
8. Dotace se poskytuje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 15.  
9. Finanční prostředky budou poskytnuty na bankovní účet příjemce do 10 dnů po podepsání smlouvy.

IV.
Vyúčtování

1. Příjemce programové i individuální dotace je povinen tuto dotaci řádně vyúčtovat nejpozději k 31.12. příslušného kalendářního roku.
2. Vyúčtování dotace předkládá příjemce na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 3 těchto pravidel.
3. Příjemce je povinen dále předložit MČ Praha 15 doklady potvrzující způsob využití dotace (soupis a kopie účetních dokladů včetně dokladů o úhradě, např. výpisy z bankovních účtů, pokladní výdajové doklady apod.).
4. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit MČ Praha 15 v případě nerealizování aktivit, na které byla dotace poskytnuta nebo v případě ukončení těchto aktivit, a to do 30 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti, ne však později než k datu odevzdání vyúčtování.
5. Příjemce je povinen poskytnuté finanční prostředky vrátit MČ Praha 15 v případě využití finančních prostředků k jinému účelu než je uveden v žádosti.

V.
Kontrola

1. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ní ustanovení tohoto zákona.
2. Příslušné orgány MČ Praha 15 jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole provádět veřejnou finanční kontrolu dodržování podmínek, za kterých byly finanční prostředky poskytnuty.
3. Příjemce je povinen k výkonu kontrolní činnosti předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech dokladů, týkajících se činnosti, na které byly finanční prostředky poskytnuty.
4. Za splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování, odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost zároveň písemně potvrdí.
5. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků na straně příjemce je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí těchto pravidel je:
příloha č. 1 – Žádost o programovou dotaci,
příloha č. 2 – Žádost o individuální dotaci,
příloha č. 3 – Vyúčtování dotace
2. Adresa pro doručení žádostí a vyúčtování dotace: MČ Praha15, ÚMČ Praha 15 - odbor školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10.
3. Tato pravidla ruší Pravidla pro poskytování jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 15 schválená RMČ dne 18.2.2015 č. R - 145.

Autor článku: oit@praha15.cz Sport

Soubory ke stažení

Žádost o programovou dotaci

Velikost souboru: 20,82kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o individuální dotaci

Velikost souboru: 20,66kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Vyúčtování dotace

Velikost souboru: 35,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno