Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Oddělení zeleně
ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.,

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les,
 • ukládá náhradní výsadbu a další opatření k nápravě zničení, poškození nebo nedovolené změny
 • části přírody a krajiny,
 • ukládá pokuty za přestupky a za správní delikty,
 • vydává souhlasy ke zřízení či zrušení účelových komunikací, stezek a pěšin,
 • ukládá nezbytné zásahy při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami,
 • zajišťuje působnost dotčeného orgánu v územním i stavebním řízení z hlediska ochrany přírody


ochrana zvířat proti týrání ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb.,

 • ve spolupráci s veterinární správou určuje místa na nichž lze konat svody zvířat (výstavy, přehlídky, soutěže) a trhy pro prodej potravin a surovin živočišného původu a povoluje jejich konání,
 • účastní se šetření při kontrole zdravotního stavu zvířat ve spolupráci s Městskou veterinární správou,
 • spolupracuje se zařízeními a právnickými osobami zřízenými na ochranu zvířat (útulky, záchranné stanice),
 • na návrh Městské veterinární správy vydává rozhodnutí o odebrání týraného zvířete a připravuje podklady pro zahájení řízení o přestupcích a jiných správních deliktech na úseku ochrany zvířat,


správa zeleně

 • eviduje a spravuje plochy veřejné zeleně a ostatní pozemky ve správě městské části,
 • vede správní řízení, včetně ukládání pokut a ukládání lhůt k odstranění závadného stavu ve věcech zjištěných správních deliktů v této oblasti, včetně ukládání pokut fyzickým osobám (podnikatelům) nebo právnickým osobám, poruší-li při výkonu své podnikatelské činnosti povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením hlavního města Prahy, dle zákona o hlavním městě Praze,
 • vyhotovuje podklady pro výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně a ostatních pozemků,
 • kontroluje plnění objednávek a smluv o údržbě veřejné zeleně, přebírá práce prováděné na základě těchto objednávek a ověřuje faktury za prováděné práce z hlediska věcné a formální správnosti,
 • spravuje a udržuje dětská hřiště a víceúčelová sportoviště v majetku městské části,
 • přijímá ohlášení užívání veřejného prostranství dle vyhl.č. 5/2011 Sb. hl.m.Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává přestupky či jiné správní delikty týkajících se výskytu plevelů, jakožto škodlivých organismů (křídlatka, bolševník) dle zákona č. 326/2004 Sb.,
 • přijímá oznámení o umístění trvalých stanovišť včelstev dle zákona č.327/2004 Sb.,


zemědělský půdní fond ve smyslu zákona č.334/1992 Sb.,

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o součást ZPF,
 • ukládá změny kultury ZPF na pozemcích o výměře do 1 ha,
 • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti,
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF (výměra do 1 ha) a stanovuje podmínky k zajištění ochrany ZPF, schvaluje plány rekultivace, stanovuje zvláštní režim, jeho provádění a vymezení, zda a v jaké výši budou předepsány odvody z odnětí ze ZPF
 • připravuje podklady pro zahájení řízení o zjištěných správních deliktech na úseku ochrany ZPF;


Vodní hospodářství

 • Vydávání povolení k nakládání  s vodami  podle  ustanovení  § 6 – 16 vodního zákona.
 • Vydávání  souhlasu podle ustanovení § 17 vodního zákona.
 • Vydávání povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod do splaškové a jednotné kanalizace dle ustanovení § 18 odst. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 • Vyjadřování k záměrům (podle ustanovení § 18 vodního zákona).
 • Vedení vodoprávní evidence  dle ustanovení § 19 odst. vodního zákona – zadávání dat z každého rozhodnutí do speciálního programu (eVPE) a čtvrtletní zasílání na Mze   k vyhodnocení.
 • Vydávání závazných stanovisek dotčeného orgánu státní správy dle § 104 odst. 9 vodního zákona ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské  správě a dále při postupu podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb
 • Schvalování manipulačních a provozní řádů čistíren odpadních vod, neutralizačních stanic lapačů tuků, odlučovačů ropných látek a dalších čistících a předčisticích zařízení.
 • Ukládání opatření k nápravě, pokut a vyřizování stížností - opatření a stanovení lhůt k nápravě, pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, fyzickým    osobám    pokuty   za   přestupky   podle   zákona  č.200/1990 za neplnění povinností  vyplývajících z obecně závazné vyhlášky, stížnosti na úseku vodního hospodářství.
 • Provádění místního šetření, kontrol a vodoprávního dozoru podle ustanovení § 110 vodního zákona.


Oddělení specialistů

Ochrana ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 21 k tomuto  zákonu
 • je oprávněn uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto  zákonu neplní povinnosti stanovené tímto zákonem a dále je  oprávněn vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl
 • ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • projednává přestupky podle § 23 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), kterých se dopustí fyzická osoba jako provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona
 • projednává správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle § 25 odst. 1 písm. d), g), j), k), l), n), o) a § 25 odst. 4 písm. a), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem  stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
 • aktivně zpřístupňuje srozumitelné  informace veřejnosti
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností podle § 16 odst. 4 a dozor nad dodržováním povinností podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), d), g), h), a § 17 odst. 5 u provozovatelů stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona

Odpadové hospodářství ve smyslu zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 • provádí kontroly provozoven a přijímá opatření v oblasti nakládání s odpady   
 • poskytuje informace fyzickým a právnickým osobám o způsobech nakládání s  odpady
 • zpracovává roční hlášení o způsobu nakládání s odpady 
 • zpracovává evidenční listy o přepravě nebezpečných odpadů         
 • ukládá pokuty fyzickým a právnickým osobám za spáchané přestupky a jiné správní   delikty
 • spolupracuje se svozovou společností pověřenou svozem komunálního odpadu a  provádí   kontrolu její činnosti    
 • vydává souhlas s umístěním kontejnerů na tříděný odpad a kontroluje čistotu na stanovištích tříděného  a směsného odpadu      
 • provádí kontroly stavu čistoty veřejných prostranství , mapuje výskyt černých skládek     
 • zajišťuje a vymáhá úklidy černých skládek  zjištěných na veřejných prostranstvích       
 • objednává a koordinuje přistavování velkoobjemových kontejnerů

 

Posuzuje vlivy na životní prostředí

 • vyjádření k záměrům staveb a jejich vlivu na životní prostředí


Myslivost dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 • vydávání loveckých lístků
 • odebírání loveckých lístků nebo odepření vydání loveckého lístku
 • ukládání pokut za přestupky


Rybářství dle zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství

 • vydávání rybářských lístků
 • řešení přestupků na úseku rybářství


Lesní hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

 • ukládání pokut za přestupky a správní delikty