Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Podpora domácího kompostování na území hl. m. Prahy

Dne 5. 9. 2018 byl zahájen proces podpisu smluv s následným výdejem kompostérů na podporu domácího kompostování na území hl. m. Prahy.

Všichni evidovaní účastníci projektu, kteří o kompostér projevili zájem, budou v průběhu podzimu letošního roku ze strany města osloveni a budou vyzváni k podpisu smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru. K podpisu smlouvy budou účastníci vyzváni prostřednictvím sděleného emailu, textových zpráv SMS, nebo dopisem, ve kterých bude uvedena informace, kam a kdy se má zájemce o kompostér dostavit. Obesílání účastníků bude probíhat po skupinách, aby se pokud možno zamezilo vytváření front na podpisových místech. K podpisu smlouvy se musí oslovení účastníci dostavit osobně na Magistrát hl. m. Prahy (Škodův palác), Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1. Pro účely zajištění podpisů smluv byly v přízemí Škodova paláce zřízeny 3 přepážky, kde budou účastníci v určené časy obslouženi pracovníky oddělení odpadů OCP MHMP.

V rámci akce na podporu domácího kompostování bude postupně po podpisu smlouvy na výdejních místech vydáno celkem 1 750 ks kompostérů, 1 400 ks jednokomorových o objemu 1 000 l a 350 ks o objemu cca 2 000 l.

Jako výdejní místa byly z kapacitních důvodů určeny sběrné dvory hl. m. Prahy. Prozatím se jedná pouze o dva sběrné dvory a to o sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici K Cihelně na území MČ Praha – Satalice a sběrný dvůr v areálu Pražských služeb v ulici Pod Šancemi v Praze 9. Počet výdejních míst bude v průběhu výdeje kompostérů rozšířen i na levý břeh Vltavy.

Kompostéry byly městem pořízeny v rámci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, Prioritní osa 3 se Specifickým cílem 3.1 – Prevence vzniku odpadů. Na základě vyhlášené Výzvy město požádalo o poskytnutí finančních prostředků jako opatření spojené s předcházením vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území hl. m. Prahy.

Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236 004 101 nebo e-mail komposter@praha.eu.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí