Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o provádění údržby porostů v k. ú. Hostivař

Odbor ochrany prostřední Magistrátu hl. města Prahy jako správce drobného vodního toku Měcholupský potok a zástupce vlastníka vybraných pozemků oznamuje kácení břehového porostu tohoto vodního toku. Jedná se o kácení 20 stromů v druhovém složení akát, topol, osika, vrba bílá, slivoň špendlík. Jedná se o suché stromy s narušenou stabilitou nebo silně proschlou korunou. V rámci těchto prací bude provedeno také vyřezání náletových dřevin a vysekání koryta výše zmíněného vodního toku.

Lesy hl. města Prahy oznamují, že v současné době pokračují práce spojené s managementem akátových porostů na území hlavního města Prahy. Tyto práce potrvají až do listopadu. Jedná se o aktivity postupného nahrazování porostů trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené skladby lesů v pražské oblasti. Trnovník akát v české přírodě není původní a je také mimořádně agresivní. Svými kořeny do půdy vylučuje látky, kterými dokáže původní vegetaci zcela vytlačit. Invazivní akát se velmi dobře dokáže sám šířit prostřednictvím kořenových výmladků. Je náročné akát z určité lokality odstranit, právě kvůli silnému akátovému zmlazení. Aplikací herbicidu je potlačován růst výmladků. Takovéto plochy jsou vždy označeny informačními cedulemi. Plochy po akátových těžbách budou v příštím roce při výsadbách opětovně zalesněny sazenicemi přirozené druhové skladby. 

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí