Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Program Čistá energie Praha 2018

Usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 schválila Rada hl. m. Prahy podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 (dále jen „program“).

V rámci programu došlo oproti minulému roku k několika dílčím změnám:

  • rozšíření okruhu objektů, na které je možné získat dotaci a to o rekreační objekty ve kterých má žadatel trvalé bydliště;
  • vypuštění úpravy pravidel, která znemožňovala žádat z Programu Čistá energie Praha žadatelům splňujícím podmínky tzv. Kotlíkových dotací Praha;
  • vypuštění podpor zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty.

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2017 a 30. 9. 2018. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 25. 5. – 30. 9. 2018. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.


Pravidla Programu Čistá energie Praha 2018

I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace hl. m. Prahy na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy (dále jen „dotace“) slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob, specifikovaných v bodě 1), k realizaci změn, obměn nebo instalacím nových topných systémů ve prospěch ekologických topných systémů nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“), specifikovaných v bodě 2), v trvale obývaných bytových objektech (dále jen „byt“).

Definice pojmu byt pro potřeby Pravidel Programu Čistá energie Praha 2018 (dále jen „pravidla“) vychází z vyhlášky 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) a za byt označuje stavbu vedenou v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům nebo bytovou jednotku se způsobem využití „byt“, případně stavbu pro rodinnou rekreaci ve které má žadatel trvalé bydliště.

Podporovanými OZE jsou tepelná čerpadla a solární kolektory pro ohřev vody a přitápění.

Dotační řízení probíhá v souladu se z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Dotace jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou poskytovány na realizaci projektů v oblasti životního prostředí dle ust. § 68 odst. 2 písm. l), resp. § 59 odst. 3 písm. h) zákona.  Hlavní město Praha (dále jen „poskytovatel“) si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního programu, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

1) Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, družstev a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018. 2) Dotace se vztahuje na:   
   a) náhradu zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny, centrálního zásobování teplem (CZT) nebo využití OZE;
   b) náhradu ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle, tepelných čerpadel) topným systémem využívajícím OZE;   
   c) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel, CZT nebo OZE);  
   d) rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností  - výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický);     
   e) ohřev vody a přitápění solárními kolektory na ohřev vody;   
   f) využití OZE v  novostavbách.
3) Dotace se nevztahuje na:
   a) jiné než kondenzační plynové kotle;
   b) topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě (nevztahuje se na OZE);
   c) body 2) d) f) v případě bytu, který je v katastru nemovitostí veden jako stavba pro rodinnou rekreaci;   
   d) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění;
   e) decentralizaci plynových kotelen (náhrada kotelny samostatnými zdroji pro jednotlivé byty);
   f) mobilní klimatizační jednotky;
   g) ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.
4)    Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let.
5)    Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami, respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami. Pro rok 2018 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 18 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok.

II. Žádost o poskytnutí dotace
1)    Žádost je podávána na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2018“ (dále jen „žádost“), včetně fotokopií příloh uvedených v bodě 3). Žádost je podávána v listinné podobě osobně na podatelně MHMP, poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Podané žádosti, včetně příloh, se nevracejí.
2)    Formulář žádosti je k dispozici na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „OCP MHMP“) a v elektronické podobě na stránkách http://portalzp.praha.eu.
3)    Seznam příloh k žádosti:
•    Potvrzení o zaplacení nákladů přeměny (instalace) tepelného zdroje (faktury a doklady o jejich zaplacení vystavené na žadatele); • Potvrzený záruční list tepelného zdroje, na který je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018, je rozhodující pro uplatnění žádosti); • Revizní zprávy nového tepelného zdroje;
•    Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu vedeného na žadatele, nebo lze poskytnout úhradu složenkou;  • Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového tepelného zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace. Oznámení stavby není vyžadováno v případě rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností (výměna plynového kotle za kondenzační);
•    V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje).
Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu;
•    Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci;
•    V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci;
•    Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě.
4)    V případě zjištění formálních nedostatků nebo technických nejasností si může OCP MHMP vyžádat další doplňující doklady. K posouzení dostatečnosti příloh je oprávněn pouze OCP MHMP.
5)    Lhůta pro podání žádosti je od 25. 5. 2018 do 30. 9. 2018. Dodržení tohoto termínu je základní podmínkou pro poskytnutí dotace.
6)    Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je do 15. 12. 2018.

III. Evidence a posuzování žádosti
1) Evidencí žádosti a jejím vyhodnocením dle pravidel je pověřen OCP MHMP.
2) Podaná žádost bude evidována a vyhodnocena podle předepsaných podmínek (při zachování pořadí podání žádosti). Žádost neúplná, nedostatečně vyplněná, nedoložená požadovanými přílohami nebo nepodepsaná ztrácí pořadí. Žadatel bude k doplnění žádosti vyzván do 30 pracovních dnů od data podání žádosti. Nedoplní-li žadatel žádost v požadovaném termínu nebo nebude-li doplnění dostatečné, bude jeho žádost zamítnuta. Doplněná žádost je zařazena zpět do pořadí dle data doručení jejího doplnění. V případě nesplnění podmínek pravidel, nebo vyčerpání finančních prostředků, Rada hl. m. Prahy žádost zamítne. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádost byla zamítnuta a důvod jejího zamítnutí.  
3) Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno odbornou firmou a dokladováno v souladu s příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
4) V rámci vyhodnocení žádosti o dotaci bude ze strany OCP MHMP  posouzeno, zda poskytnutí dotace nenaplní znaky veřejné podpory, resp. zda bude poskytnuta v režimu de minimis.  
5) Výše dotace:
Dotace nemůže být vyšší než žadatelem skutečně vynaložené a doložené náklady (s omezením dle následující tabulky);
 

  Investiční akce Maximální výše dotace Omezení z pohledu nákladů
A Náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního
typu
zdroj pro 1 – 3 jednotky 70.000 Kč max. 80 % doložených nákladů
zdroj pro 4 a více jednotek (kotelna) 300.000 Kč max. 50 % doložených nákladů
B Náhrada lokálních topidel (topný plyn, elektřina) vytápěním centrálního typu zdroj pro 1 – 3 jednotky 30.000 Kč max. 50 % doložených nákladů
zdroj pro 4 a více jednotek 150.000 Kč
C Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností zdroj pro 1 – 3 jednotky 20.000 Kč max. 50 % doložených nákladů
zdroj pro 4 a více jednotek 100.000 Kč max. 30 % doložených nákladů
D Instalace tepelných čerpadel (pokud nespadá pod A) typ země/voda, voda/voda 60.000 Kč max. 50 % doložených nákladů
typ vzduch/voda, vzduch/vzduch 40.000 Kč max. 30 % doložených nákladů
E Instalace solárních termických soustav 5.000 Kč / 1 m2  (absorpční plochy) max. 40.000 Kč na jeden systém max. 50 % doložených nákladů


6) OCP MHMP v návaznosti na provedené vyhodnocení předložených dokladů navrhne výši dotace.  
7) Návrh na schválení dotace do 200.000,- Kč předkládá člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Radě hl. m. Prahy. V případě dotace nad 200.000,- Kč předkládá návrh Rada hl. m. Prahy Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
8) Po schválení přidělení dotace Radou hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvem hl. m. Prahy je výsledek rozhodnutí zveřejněn na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy a žadatel je o tom písemně vyrozuměn.

IV. Veřejnoprávní smlouva
1) Po schválení přidělení dotace Radou hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvem hl. m. Prahy, podepíše za poskytovatele Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) ředitel odboru OCP MHMP.
2) Poskytovatel uzavře s žadatelem smlouvu a v souladu s touto smlouvou vydá odboru účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy příkaz k úhradě, a to nejpozději do 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

V. Kontrola
1) Žadatel je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu v místě realizace.
2) Následnou veřejnosprávní kontrolu plnění smluvních podmínek ze strany žadatele, po celou dobu trvání smlouvy (10 let), provádí v souladu s příslušnými právními předpisy odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy v součinnosti s OCP MHMP.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí