Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent kanceláře starosty

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

vyhlašuje dne 13.1.2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent kanceláře starosty

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (10. platová třída)

Sjednaný druh práce:

- tvorby veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře.
- řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo významných místech MČ.
- péče o historické dědictví MČ formou spolupráce s městským památkářem.
- předkládání návrhů a doporučení orgánům MČ na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě.
- zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků MČ.
- zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD.
- zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje.
- koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko-urbanistickými.

Požadavky

1. fyzická osoba starší 18 let
2. občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
3. způsobilost k právním úkonům
4. bezúhonnost

Další požadavky - VŠ ve studijním programu technickém se zaměřením architektura a urbanismus
                           - min. 5 let praxe v oboru
                           - autorizace ČKA
                           - organizační a komunikační schopnosti
                           - znalost práce na PC (MS Office, Autocad, MISYS, Photoshop ad.)
                           - znalost problematiky územního plánování a stavebního řádu v hl. m. Praze
                           - znalost obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti městského architekta
                             motivační dopis a profesní portfolio

Výhoda:              - praxe ve veřejné správě
                           - přehled o dění na Praze 15

K přihlášce se připojí tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,   odborných znalostech a dovednostech týkajících se fungování veřejné správy a správních  činností, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 4.2.2015 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent KS“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                      Ing. Robin Tampa, MPA
                                                                                                             tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa