Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent majetkového odboru (OM) - doba určitá

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e dne 11.2.2019 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent majetkového odboru (OM)
doba určitá

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (9. třída)

Sjednaný druh práce:

- vedení agendy bytového hospodářství a nebytových prostor
- administrativa spojená s žádostmi o byt, nebytových prostor, vyřizování stížností, místní
  šetření apod.
- příprava nájemních smluv, vyhotovování materiálů pro jednání Rady MČ Praha 15


Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

   - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
   - občan ČR
   - bezúhonnost
   - způsobilost k právním úkonům
            

Další požadavky:  - Vyšší odborné vzdělání, ÚSO
                             - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                             - znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 131/2000 Sb., zákon o hl. m. Praze
                             - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                             - znalost práce na PC /Word, Excel/

                            
Výhoda:                - praxe v oboru
                                   

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt  (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 27.2.2019 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Personální odd.
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent OM“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                                                                                                                               tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 44,37kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno