Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru stavebního (OST)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 21.1.2015 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru stavebního
(OST)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:
  
- výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu, vydávání rozhodnutí, stanovisek a dalších opatření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,
- státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků:

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
- bezúhonnost
- způsobilost k právním úkonům


Další požadavky: - VŠ, zaměření stavební
                            - znalost stavebního zákona a správního řádu
                            - zkouška zvláštní odborné způsobilosti
                            - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                            - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                            - znalost práce na PC /Word, Excel/
                            - schopnost samostudia
                                   
Výhoda: - praxe ve stavebnictví nebo projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
              - znalost programu VITA


K přihlášce se připojí dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  odborných znalostech a dovednostech  týkajících  se dané pracovní pozice,  kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 6.2.2015 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent OST“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                              Ing. Robin Tampa, MPA
                                                                                                                      tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa