Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí (OŽP)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 4.10.2019 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru životního prostředí (OŽP)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (9. třída)

Sjednaný druh práce:

 • evidence a správa ploch veřejné zeleně a ostatní pozemků na území městské části
 • správa a údržba dětských hřišť a víceúčelových sportovišť v majetku městské části
 • výkon činností spojených s užíváním veřejného prostranství dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český nebo slovenský jazyk
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:

 • ÚSO/VO se zaměřením na ochranu přírody a krajiny
 • zvláštní odborná způsobilost v oblasti ochrany přírody a krajiny
 • praxe v oboru ochrany přírody a krajiny
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost
 • komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
 • znalost práce na PC /Word, Excel, Misys/

Nabízíme:

 • stravenky v hodnotě 110 Kč
 • 3 dny sick days
 • možnost pružné pracovní doby
 • příjemný pracovní kolektiv
 • možnost osobního vzdělávání    

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do  22.10.2019 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OŽP“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

                                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                                 tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 49,26kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno