Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí (OŽP)

Městská část Praha 15

Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

zastoupená tajemníkem úřadu

 

v y h l a š u j e  dne 15.7.2019 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru životního prostředí (OŽP)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

 

Sjednaný druh práce:     

  • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • projednávání přestupků na úseků ochrany jednotlivých složek životního prostředí

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český nebo slovenský jazyk
  • bezúhonnost
  • způsobilost k právnímu jednání

 

Další požadavky:      - VOŠ/VŠ směr ekologie a ochrana životního prostředí

                      - znalost zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

                        zákonů, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o

                        změně některých zákonů, v platném znění

                                   - praxe v oboru životního prostředí

                                   - flexibilita, samostatnost, spolehlivost

                                   - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu

                                   - znalost práce na PC /Word, Excel/                                   

 

Nabízíme tyto zaměstnanecké benefity:                                               

- stravenky v hodnotě 110 Kč

                        - 3 dny sick days

                        - možnost pružné pracovní doby

                        - příjemný pracovní kolektiv

                        - možnost osobního vzdělávání        

                                                                                                                                             

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku do výběrového řízení s  požadovanými doklady doručte nejpozději do 16.8.2019 na adresu:

 

Městská část Praha 15

Úřad městské části Praha 15

Odd. personální a mzdové

Boloňská 478/1

109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení - referent OŽP“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Aleš Cejnar, MPA

                          tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 342,54kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno