Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení stavebního I. (OST)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

vyhlašuje dne 21.1.2015 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení stavebního I. (OST)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (11. platová třída)


Sjednaný druh práce:
  
- výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu, vydávání rozhodnutí, stanovisek a dalších opatření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,
- státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

1. fyzická osoba starší 18 let
2. občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
3. způsobilost k právním úkonům
4. bezúhonnost
5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4, zákona č. 451/1991 Sb.,
   (tj. lustrační osvědčení) předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.12.1971.


Další požadavky - VŠ, zaměření stavební
                           - znalost stavebního zákona a správního řádu
                           - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                           - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                           - znalost práce na PC /Word, Excel, VITA/
                           - schopnost samostudia
                           - zkušenosti s vedením kolektivu
            

Výhoda: - praxe ve výkonu státní správy    
             - zkouška zvláštní odborné způsobilosti    


K přihlášce se připojí dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  
  odborných znalostech a dovednostech  týkajících  se správních  činností,  kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ověřená kopie lustračního osvědčení


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 6.2.2015 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – vedoucí oddělení - OST“.

Nástup: dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


                                                                                                     Ing. Robin Tampa, MPA
                                                                                                            tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa