Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

13. RMČ ze dne 25.6.2001

R-1102 Novela Organizačního řádu ÚMČ Praha 15

R-1114 Přídělení společného prostoru sušárny v suterénu ke zřízení části bytu a sloučení s
bytovou jednotkou č. 2 v přízemí domu - Hostišovská 731/7, Praha 10 - Burianová
Klára

R-1131 Neuplatnění poplatků z prodlení za dobu odkladu splácení nájemného a následné
pracovní neschopnosti pí Bělové

R-1132 Projednání pronájmu ubytovny v objektu Dolnoměcholupská 215, Praha 10 - pí
Hreňová Dagmar - předložení návrhu smlouvy o nájmu

R-1133 Odpis výše pohledávek jednotlivých nájemníků v bytovém fondu MČ Praha 15

R-1134 Golfová 910, Praha 10 - restaurace - nájemce Vašíček Martin - předložení
doplněného návrhu dodatku č. 1 smlouvy

R-1135 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku, nájemcům
Ing. Václavu a Evě Dundovým, Livornská 430, Praha 10

R-1136 Uzavřené splátkové dohody s nájemníky bytů a s nájemníkem ubytovny v majetku
svěřeném MČ Praha 15
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1137 Rozpočtová opatření

R-1138 Projednání žádosti o snížení nájemného z nebytového prostoru v přízemí Milánská
461, Praha 10 - Mgr. Petr Nezveda a Jana Nezvedová - cestovní kancelář a prodejna
keramiky
Materiál stažen z programu jednání.


R-1139 Aktualizace Zřizovací listiny CSOP

R-1140 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Milánská 452 - 454,
Praha 10 - oprava střešního pláště"

R-1141 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Tesaříkova 1027, Praha 10 - ordinace lékařů"

R-1142 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Livornská 430 - 441,
Praha 10 - oprava střešního pláště"

R-1143 Prominutí smluvní pokuty
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1144 Stanovení obřadní síně v MČ Praha - Dubeč

R-1145 Obsazení služebního bytu v CSOP Praha 15

R-1146 Mimořádné odměny zaměstnancům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha
15

R-1147 Zmocnění k podpisu objednávek za MČ Praha 15

R-1148 Vypsání výběrového řízení na akci "Rekonstrukce KC Varta - II. etapa"

R-1149 Schválení budoucí smlouvy s SKBU Hostivař na přístavbu šatny, sauny, lehárny a
skladu
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1150 Prominutí poplatků z prodlení


R-1151 Stanovisko pronajímatele k umístění hracích automatů v restauraci KC Varta a rozšíření účelu nájmu

R-1152 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků p. č. 742 v k. ú. Hostivař
Materiál stažen z programu jednání.

R-1153 Stanovisko k pronájmu či úplatnému převodu pozemků p. č. 504/1 a 2663
v k. ú. Hostivař

R-1154 Návrh na pronájem volné nedokončené stavby nebytového prostoru - Neapolská 328, Praha 10 - Ing. Milan Rudolf - maloobchodní zázemí se vzorkovou prodejnou
drogistického a potravinářského zboží

R-1155 Smlouva o výkonu zadavatelských činností
Jednání k tomuto bodu bylo na žádost předkladatele přerušeno.
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 117,69kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno