Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

14. RMČ ze dne 16.7.2001

R-1026 Pravidla pro obsazování právně i fyzicky uvolněných bytů po neplatičích na
základě výběrového řízení
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno

R-1136 Uzavřené splátkové dohody s nájemníky bytů v majetku svěřeném MČ Praha
15

R-1149 Schválení budoucí smlouvy s SKBU Hostivař na přístavbu šatny, sauny,lehárny a
skladu

R-1152 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku p. č. 742 v k. ú. Hostivař

R-1155 Smlouva o výkonu zadavatelských činností

R-1156 Vyhodnocení plánu oprav a investic na komunikacích MČ Praha 15 a na
komunikacích ve správním území MČ Praha 15 za I. pololetí 2001 a výhled pro II.
pololetí 2001

R-1157 Rozpočtové opatření - Finanční vypořádání

R-1158 Uzavření nové globální smlouvy na majetek IS SSP

R-1159 Dohoda o výměně bytů mezi manž. Marcelou a Ivanem Ištokovými,
Štěrboholská 430/30, Praha 10 a slečnou Gabrielou Rodovou,Chlumova 183/19,
Praha 3

R-1160 Služební cesta - Harlow 26.7.-6.8.2001

R-1161 Fakturace servisních činností za červen 2001

R-1162 Projednání pronájmu nebytového prostoru v přízemí domu Veronské náměstí 336,
Praha 10-předložení návrhu smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy - Irena
Mészárosová

R-1163 Přechod nájmu bytu č .11, vel. 2+1,Janovská 398, Praha 10 po odstěhování paní Jitky
Tarantové

R-1164 Přechod nájmu bytu č.30, vel. 2+1, Janovská 399, Praha 10 po úmrtí paní Marie
Berouskové

R-1165 Snížení příspěvku na výkon státní správy

R-1166 Informace o obsahu a rozsahu došlých stížností na Ú MČ Praha 15 za I. pololetí 2001

R-1167 Informace o provedených kontrolních akcích OKP za I. pololetí 2001 a návrh plánu
kontrolní činnosti na II. pololetí 2001

R-1168 III. ročník “Dnů Prahy 15” (2001)

R-1169 Podpis smlouvy o výpůjčce pozemků mezi MČ Praha 15 a IROP, k realizaci výstavby chodníků při komunikacích ve staré zástavbě Horní Měcholupy a zajištění svěření pozemků od MHMP na MČ Praha 15 č. par. 576, 553/1, 560, 584 a 589 na k.ú. Horní Měcholupy

R-1170 Žádost o povolení použití znaku MČ Praha 15 na kartografické mapě

R-1171 Návrh změny rozpočtu VHČ MČ Praha 15 k 1.7.2001

R-1172 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "ZUŠ Trhanovské nám.,
Praha 10 - oprava střechy"

R-1173 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Rekonstrukce KC Varta - II. etapa"
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1174 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Livornská 430 - 441, Praha 10 - oprava střešního pláště"
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1175 Schválení změn v příloze vyhlášky hl.m. Prahy číslo 27/1998 Sb.v úplném znění,
kterou se vydává tržní řád

R-1176 Pojištění busty Ant. Švehly

R-1177 Pronájem pozemku pod garáží v ulici Herbenova parc.č. 1047/16
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno

R-1178 Žádost o prominutí smluvní pokuty za ubytování

R-1179 Pronájem vývěskové skříňky - soukromý učitel hudby p. Vilém Beránek

R-1180 Projednání žádosti o snížení nájemného a změnu doby nájmu z nebytového prostoru
v přízemí Milánská 461 - Mgr. Petr Nezveda a Jana Nezvedová - cestovní kancelář a
prodejna keramiky - předložení dodatku č. 1 smlouvy o nájmu NP

R-1181 Rozpočtová opatření

R-1182 Finanční vypořádání a audit MČ Praha 15 za rok 2000

R-1183 Nebytový prostor Neapolská 329, Praha 10 - žádost o vstup do nájmu - předložení
nové nájemní smlouvy

R-1184 Změna způsobu vytápění v bytě č. 1, Herbenova 729
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1185 Soutěž na prodej pozemků p.č. 1999 a 2000 v k.ú. Hostivař
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 149,24kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno