Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

15. RMČ ze dne 13.8.2001

R-1174 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Livornská 430 - 441,
Praha 10 - oprava střešního pláště"

R-1177 Pronájem pozemku pod garáží v ulici Herbenova parc. č. 1047/16

R-1186 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku, nájemnici
Kaňkové Ireně, Livornská 439, Praha 10

R-1187 Odepsání dlužné pohledávky

R-1188 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2001

R-1189 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za I. pololetí
r. 2001
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1190 Změna termínu jednání Rady MČ Praha 15
Nová Pravidla pro přípravu a vyhotovení písemných materiálů pro jednání Rady
MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1191 Rozpočtová opatření

R-1192 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2001

R-1193 Prominutí úroků z prodlení za pronájem zahrádek a pozemku pod garáží

R-1194 Rozbor čerpání rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 15 za I. pololetí
2001

R-1195 Projednání pokračování pronájmu ordinace gynekologie a porodnictví v
nebytovém prostoru v přízemí domu Loučimská 1050/5, Praha 10 dědicem po
zůstaviteli MUDr. Jiřím Hassou

R-1196 Zadání projektové dokumentace k příjezdové komunikaci pro "Rekreační zařízení
Hostivař"

R-1197 Výběr právnické kanceláře k vypracování nájemní smlouvy pro "Rekreační
zařízení Hostivař"

R-1198 Prominutí poplatku z prodlení váznoucího na bytě č. 24, Veronské nám. 336,
Praha 10
Materiál byl stažen z programu jednání.

R-1199 Uzavření splátkové dohody s nájemníkem bytu v majetku svěřeném MČ Praha 15
Materiál byl stažen z programu jednání.

R-1200 Prominutí poplatku z prodlení váznoucího na bytě č. 23, Milánská 461, Praha 10

R-1201 Prominutí poplatku z prodlení váznoucího na bytě č. 30, Janovská 398, Praha 10

R-1202 Záměr pronájmu nových bytů Hostišovská 731 - 737, Praha 10

R-1203 2. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 - kupní smlouvy Milánská 455 -
457, Milánská 452 - 454, Janovská 393 a 394, Praha 10

R-1204 Příspěvek na rekonstrukci objektu Tesaříkova 1027, Praha 10
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1205 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "U továren 662, 663,
Praha 10 - g. o. elektroinstalace"

R-1206 Vypsání výběrového řízení a poskytnutí půjček z FOMBF MČ Praha 15

R-1207 Vypsání výběrového řízení na akci "Údržba veřejné zeleně MČ Praha 15"

R-1208 Fakturace servisních činností za červenec 2001

R-1209 1. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 - kupní smlouva
Dolnoměcholupská 216, Praha 10

R-1210 Návrh na poskytnutí místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430

R-1211 Návrh na poskytnutí bytu vel. 2+1 z výstavby hl. m. Prahy

R-1212 Uzavřené splátkové dohody s nájemníky bytů v majetku svěřeném MČ Praha 15

R-1213 Zastupování MČ Praha 15, jako účastníka řízení,v územních řízeních vedených
Odborem územního rozhodování ÚMČ Praha 15

R-1214 Stanovisko k územnímu řízení "Přístavba kavárny - Domov DUHA"

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 125,51kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno