Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

16. RMČ ze dne 27.8.2001

R-1143 Prominutí smluvní pokuty

R-1184 Změna způsobu vytápění v bytě č. 1, Herbenova 729, Praha 10
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1215 Prominutí poplatku z prodlení váznoucího na bytě č. 24, Veronské nám. 336, Praha
10 a uzavření splátkové dohody s tímto nájemníkem bytu

R-1217 Uzavření splátkové dohody s nájemníkem ubytovny MČ Praha 15

R-1218 Záměr obsazení dvou bytů, na kterých vázne pohledávka MČ Praha 15

R-1219 Dodatek č.4 k Mandátní smlouvě o správě nemovitostí mezi MČ Praha 15 a Liga
servis s.r.o.

R-1220 Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 266/2, k.ú. Hostivař, pro
provozování sportovní činnosti SKBÚ Hostivař

R-1221 Vyhodnocení soutěže na prodej pozemků parc. č. 1999 a 2000 v k.ú. Hostivař

R-1222 Vypsání výběrového řízení na akci "ZŠ Hornoměcholupská - výměna části oken"
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 59,74kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno