Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

17. RMČ ze dne 10.9.2001

R-1190 Změna termínu jednání Rady MČ Praha 15
Nová Pravidla pro přípravu a vyhotovení písemných materiálů pro jednání Rady
MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15
Materiál byl stažen.

R-1223 Vypsání výběrového řízení na akci "Dodání a instalace systému strukturované
kabeláže vč. technologie a aktivních prvků v budově Úřadu městské části Praha
15"

R-1224 Sídlo společnosti "DTA consult s.r.o."

R-1225 Vyhodnocení soutěže "Byty Hostišovská"

R-1226 Svěření pozemků v k.ú. Horní Měcholupy parc. č. 576, 553/1, 560, 584, 589

R-1229 Prominutí poplatku z prodlení váznoucího na bytě č. 7, Janovská 396, Praha 10

R-1230 Návrh na poskytnutí bytu vel. 1+1 z výstavby hl. m. Prahy

R-1231 Schválení upravené přílohy č. 2 k návrhu vyhlášky hl.m. Prahy č. 5/1991 Sb. o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů

R-1232 Rozšíření SW produktu fy GEPRO, s.r.o. GIS MISYS

R-1233 Prominutí poplatků z prodlení

R-1234 Výměna bytů mezi paní Alenou Bělovou,Milánská 460, Praha 10 (byt č. 10) a
manž. Martinem a Zuzanou Povejšilovými, Doubravická 1305, Praha 4 (byt č. 29)

R-1235 Výměna bytů mezi paní Marií Lacinovou, Janovská 398, Praha 10 (byt č. 30) a
panem Janem Tulachem, Dolnoměcholupská 217, Praha 10 (byt č. 3)

R-1237 Prominutí úroků z prodlení za pronájem zahrádky

R-1238 Kontrola návaznosti účetní evidence pohledávek a operativní evidence DES v
účetnictví MČ Praha 15 vedeném PO CSOP

R-1239 Prominutí poplatku z prodlení váznoucího na byt č. 13, Livornská 440, Praha 10

R-1240 Uzavřená splátková dohoda s nájemníkem bytu č. 15, Milánská 462, Praha 10

R-1241 Zadání zpracování PD rekonstrukce objektu Boloňská 312 a rekonstrukce
uvolněných ordinací na byty v objektech Loučimská a Ravennská
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 93,44kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno