Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

18. RMČ ze dne 24.9.2001

R-1189 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za I. pololetí r.
2001
(Přerušený bod z 15. RMČ dne 13.8.2001)

R-1227 Stanovisko MČ Praha 15 k podanému podnětu ke změně územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy, týkající se pozemků p.č. 2049/1 a 2049/2 v k.ú.
Hostivař

R-1228 Záměr ověření využitelnosti pozemku p.č. 266/1 v k.ú. Hostivař

R-1242 Vývoj stavu neplatičů z bytů v majetku svěřeném MČ Praha 15

R-1243 Projednání pronájmu a propojení části nemovitosti a předložení smlouvy o nájmu -
spojovací chodba a komunikace u výtahu v I. nadzemním podlaží - Tesaříkova
1027, Praha 10 - Ladislav Řehák

R-1244 Nákup zásahových stejnokrojů pro SDH MČ Praha 15

R-1245 Fakturace servisních činností za srpen 2001

R-1246 Rozpočtová opatření

R-1247 Projednání a předložení dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. NAN/8/03/000380/2001
- Městský kamerový systém hl. m. Prahy

R-1248 Schválení změny vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních
komunikací, ve znění pozdějších předpisů

R-1249 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "ZŠ
Hornoměcholupská - výměna části oken"

R-1250 Vyhodnocení soutěže "Pronájem bytu č. 15, Milánská 465, Praha 10"

R-1251 Vyhodnocení soutěže "Pronájem bytu č. 6, Dolnoměcholupská 26, Praha 10"

R-1252 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině mateřské školy Milánská 473

R-1253 Uzavřená splátková dohoda s nájemníkem bytu č. 24, Janovská 397, Praha 10

R-1254 Kontrola poskytování dotace na provoz lezeckého trenažéru Jakub u firmy LEDIC
s.r.o.

R-1255 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku, nájemcům
Janě a Petrovi Koťátkovým, Milánská 463, Praha 10

R-1256 Služební cesta - Holandsko 30.9.2001-7.10.2001

R-1257 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě k pozemku parc. č. 1818/151 v k.ú. Hostivař
mezi MČ Praha 15 a PSN s.r.o.

R-1258 Využití účelové neinvestiční dotace na provoz SDH

R-1259 Předložení návrhu a uzavření nové smlouvy o nájmu lékárny v části
hospodářského pavilonu, Tesaříkova 1027, Praha 10 - PhMr. Alena Červenková

R-1260 Záměr využití bývalé MŠ Ejpovická

R-1261 Svěření pozemků parc. č. 271/4, 523/250, 251, 252, 253, 254, 210, 211 a 14 v k.ú.
Horní Měcholupy

R-1262 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Údržba veřejné
zeleně MČ Praha 15"

R-1263 Předložení návrhu dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor 48/402/2000
- přízemí Janovská 367 - změna doby nájmu

R-1264 Vypsání výběrového řízení na akci "ZŠ Kozinova - hřiště"

R-1265 Stanovisko územního řízení "Nástavba malometrážních bytů na panelový dům v
Praze 15, Přeštická č.p. 1088 - 1097, k.ú. Hostivař"

R-1266 Dotace MHMP na rok 2002
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 135,87kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno