Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

20. RMČ ze dne 22.10.2001

R-1277 Pronájem bytu č. 6, Dolnoměcholupská 216, Praha 10 vybranému uchazeči

R-1279 Dodatek č. 3 k SOD na rekonstrukci SOJ Parmská a Janovská

R-1280 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Dodání a instalace
systému strukturované kabeláže vč. technologie a aktivních prvků v budově Úřadu
městské části Praha 15"

R-1281 Služební cesta - Innsbruck 9. - 10.11.2001

R-1282 Zadání zpracování PD rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT v ZŠ Veronské nám.

R-1283 Návrh smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR

R-1284 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Údržba veřejné
zeleně MČ Praha 15"

R-1285 Prominutí poplatků z prodlení

R-1286 Smlouva o jiných ujednáních mezi MČ Praha 15 a BD Boloňská 306
Materiál byl stažen z jednání.

R-1287 Prodej nemovitostí v rámci 2. etapy privatizace: Livornská 430 - 433, Livornská
434 - 437, Ravennská 318 - 320, Praha 10

R-1289 Rozpočtová opatření

R-1290 Prominutí části poplatku z prodlení váznoucího na bytě č. 12, Livornská 439,
Praha 10, na základě výměny bytu, kdy směnitel uhradí dlužné nájemné a služby
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1291 Nákup DHIM a služeb pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

R-1292 Fakturace servisních činností za září 2001

R-1293 Projednání prodloužení doby nájmu ubytovny v objektu Dolnoměcholupská 215, v
Praze 10 - pí Hreňová Dagmar

R-1294 Projednání pronájmu volného nebytového prostoru v objektu Veronské náměstí
332, Praha 10 - p. Palacký Pavel - výdejní sklad materiálu pro výstavnictví

R-1295 Vypsání výběrového řízení na akci "MŠ Parmská 389 - zateplení objektu, výměna
oken, oprava teras a střechy"

R-1296 Projednání pronájmu částí přízemí objektu bývalé MŠ Tesaříkova 1027 v Praze 10
- ordinace lékařů - předložení návrhů smluv o nájmu

R-1297 Druhá část třetí etapy privatizace bytových domů svěřených MČ Praha 15

R-1298 Zadání generální opravy elektroinstalace bytů Dolnoměcholupská 215, 217, Praha
10

R-1299 Zadání generální opravy rozvodů ZTI Hostivařská 482, Praha 10

R-1300 1. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 - kupní smlouva Chudenická
1079, 1080, Praha 10

R-1301 Stanovisko MČ Praha 15 k usnesení RHMP č. 1604 ze dne 2.10.2001 k záměru na
novelizaci Statutu hl. m. Prahy - oblast školství
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 125,68kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno