Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

21. RMČ ze dne 5.11.2001

R-1269 Souhlas vlastníka s umístěním reklamy F FOTOLAB na střeše objektu Trhanovské
náměstí 179 - SKBU

R-1288 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku p. č. 738 v k. ú. Hostivař paní
Paganové

R-1302 Odepsání dlužných pohledávek z nebytových prostor

R-1303 Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 129, Praha 10

R-1304 Prominutí poplatku u prodlení váznoucího na bytě č. 15, Livornská 439, Praha 10,
ve výši 38.661,- Kč

R-1306 Golfová 910, Praha 10 - restaurace - nájemce Vašíček Martin - změna doby nájmu
a předložení návrhu dodatku č. 2 smlouvy
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1307 Změna v Radě školy ZŠ Nad Přehradou

R-1308 Rozbor čerpání rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 15 za I. - III.
čtvrtletí 2001

R-1309 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku, nájemnici
Kultové Daniele, Dolnoměcholupská 216, Praha 10

R-1310 Zpracování energeticko ekonomické studie vybraných objektů v majetku svěřeném
MČ Praha 15

R-1311 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci

R-1312 Dodatek č. 1 ke smlouvě o lékařském zajištění odvodního řízení branců a civilní
služby

R-1313 Uzavření splátkových dohod s nájemníky bytu č. 16, Milánská 462, bytu č. 2,
Neapolská 328 a bytu č. 16, Milánská 466, Praha 10
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1314 Zadání gen. opravy elektroinstalace domů Štěrboholská 30 - 38, Praha 10

R-1315 Vyhodnocení VŘ na provozovatele lezeckého trenažéru "Jakub"

R-1316 Poskytnutí slevy na místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro
umístění cirkusu PRAGA - Kopecký na Veronském náměstí

R-1317 Vyhodnocení výběrového řízení žadatelů o půjčky z FOMBF MČ Praha 15

R-1318 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku, nájemcům
v DPS Janovská 486 dle seznamu

R-1319 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2001

R-1320 Oznámení havárie v objektu Štěrboholská 430/30, Praha 10

R-1322 Zpráva o provedení nápravných opatření vyplývajících z kontroly návaznosti
účetní evidence pohledávek a operativní evidence DES v účetnictví MČ Praha 15
vedeném PO CSOP

R-1323 Návrh novelizace směrnice ke klíčování nákladů mezi PO CSOP, MČ Praha 15 a
nájemníky DPS

R-1324 Stanovisko k nástavbám malometrážních bytů na panelový dům v Praze 15,
Přeštická ul. 1088 – 1097 v k. ú. Hostivař
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 99,60kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno