Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

22. RMČ ze dne 19.11.2001

R-1173 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce "Rekonstrukce KC
Varta - II. etapa"

R-1290 Prominutí části poplatku z prodlení váznoucího na bytě č. 12, Livornská 439,
Praha l0, na základě výměny bytu, kdy směnitel uhradí dlužné nájemné a služby

R-1305 Prominutí poplatku z prodlení v částce 98.028,- Kč váznoucího na bytě č. 16,
Milánská 466, Praha 10

R-1321 Instalace patních měřičů TUV v objektech školství
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1325 Vyúčtování a závěrečná zpráva III. ročníku „Dnů Prahy 15“ - rok 2001

R-1328 Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku p.č. 491/3 v k.ú. Horní
Měcholupy o výměře 40 m2, za účelem vybudování zděného stánku, panu
Vyhnálkovi
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1329 Stanovisko k úplatnému převodu nebo dlouhodobému pronájmu (minimálně na 40 let) pozemků p. č. 539/1, 539/15, 539/27, 541 a 543/5 vše v k.ú. Horní Měcholupy, společnosti Cecopra a.s.

R-1330 Rozpočtová opatření

R-1331 Prodloužení nájemní smlouvy SOZ Tesaříkova

R-1332 Plán zimní údržby komunikací v městské části Praha 15 pro období 2001 - 2002

R-1333 Návrh na poskytnutí bytu vel. 0 + 1 z výstavby hl. m. Prahy

R-1334 Změna smlouvy o nájmu obecního bytu č. 23, Záveská 872, Praha 10 na dobu
neurčitou

R-1335 Ubytovna MČ Praha 15, Štěrboholská 430 - vystěhování

R-1336 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku, nájemnici
Rottové Renatě, Štěrboholská 430/34, Praha 10

R-1337 Prominutí poplatku z proslení v částce 69.148,- Kč váznoucího na bytě č. 26,
Janovská 400, Praha 10

R-1338 Pokyn k inventarizaci MČ Praha 15 za rok 2001

R-1339 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

R-1340 Svěření pozemku parc. č. 523/255 v k.ú. Horní Měcholupy

R-1341 Návrh na poskytnutí bytu vel. 1 + 1 z výstavby hl. m. Prahy v Praze 5 - Radotíně

R-1342 Prominutí poplatku z prodlení v částce 47.158,- Kč váznoucího na bytě č. 29,
Janovská 400, Praha 10

R-1343 Odpis závazků MČ Praha 15 z hospodářské činnosti

R-1344 Výměna bytů mezi Dryeovou Drahomírou, Milánská 460, Praha 10 (byt č. 13) a
Lněničkovou Miloslavou, Na Dolinách 524/40, Praha 4 (byt č. 12)

R-1345 Výměna bytů mezi Ivanou a Zdeňkem Horákovými, Livornská 439, Praha 10 (byt
č. 12) a Michalem a Drahomírou Zbínovými, Jablonecká 352/37, Praha 9 (byt č. 8)

R-1346 Rozhodnutí o dalším postupu při realizaci akce „dodání a instalace systému
strukturované kabeláže vč. technologie a aktivních prvků v budově Úřadu MČ
Praha 15

R-1347 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

R-1348 Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10.10.2000, Tesaříkova 1028,
Praha 10

R-1349 Schválení smluv o přijetí sponzorských darů k účelům ekologickým a kulturním

R-1350 Kupní smlouva k pozemkům parc. č. 1798/1 a 1798/2 v k.ú. Hostivař mezi MČ
Praha 15 a SBF Development, spol. s r.o.

R-1351 Výsledky obchodní veřejné soutěže „Rekonstrukce a nástavby Hostišovská 731 -
737, Praha 10

R-1352 Projednání nabídky zajištění zimní pohotovostní úklidové služby v objektu
Tesaříkova 1027, Praha 10 v ordinačních hodinách lékařů - předložení návrhu
smlouvy o dílo

R-1353 Fakturace servisních činností za říjen 2001

R-1355 Dodatek č. 1 k SOD mezi MČ Praha 15 a AQ okna Choceň s.r.o.

R-1356 Zadání gen. opravy střechy ZŠ Veronské nám. 391 - pavilon B
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 184,64kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno