Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

23. RMČ ze dne 3.12.2001

R-1306 Golfová 910, Praha 10 - restaurace - nájemce Vašíček Martin - změna doby nájmu a
předložení návrhu dodatku č. 2 smlouvy

R-1328 Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku p. č. 491/3 v k.ú. Horní Měcholupy
o výměře 40 m2, za účelem vybudování zděného stánku, panu Vyhnálkovi

R-1357 Návrh na uzavření nové smlouvy mezi MČ Praha 15 a Kovošrotem Praha a.s., provoz 01, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 289, na dobu určitou 2 let s možností jejího prodloužení o 1 rok, na bezplatné plynulé zajištění likvidace vraků motorových vozidel, tj. vozidel trvale technicky nezpůsobilých k provozu bez označení státní poznávací značkou nebo vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu z místních komunikací, které jsou v majetkové správě MČ Praha 15

R-1358 Předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 38/2001 - Hreňová Dagmar - prodloužení doby nájmu ubytovny v objektu Dolnoměcholupská 215, v Praze 10

R-1359 Storno předpisu části nájemného a služeb - 11/2001 - MUDr. Czinnerová

R-1360 Smlouva o jiných ujednáních mezi MČ Praha 15 a BD Boloňská 306

R-1361 Smlouva o provozování lezeckého trenažéru „Jakub“

R-1362 Projednání pronájmu nebytového prostoru v přízemí domu Janovská 371, Praha 10
- předložení návrhu smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy - Karel Hodík
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-1363 Záměr obsazení bytu, na kterém vázne pohledávka MČ Praha 15

R-1364 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - II. nadzemní podlaží -
Tesaříkova 1027, Praha 10 - TECON s.r.o.

R-1365 Odměny členů komisí a výborů

R-1366 Dodatky ke smlouvě o dílo - zahradnické práce DPS

R-1367 Projednání a předložení dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. NAN/8/03/000380/2001 -
Městský kamerový systém hl. m. Prahy

R-1368 Výměna bytů mezi manž. Ing. Josefem a Dalimilou Plškovými, Veronské nám. 336,
Praha 10 (byt č. 20) a manž. Ing. Leem a Zuzanou Noglyovými, Větrná 618/3, Brno (byt č. 30)

R-1369 Rozpočtové provizorium na rok 2002

R-1370 Návrh na poskytnutí 7 bytů z výstavby hl. m. Prahy a 2 uvolněných bytů z bytového
fondu MČ Praha 15

R-1371 Návrh na poskytnutí místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430

R-1372 Přechod nájmu obecního bytu č. 4, vel. 2 + 1, Hostišovská 736/8, Praha 10 po úmrtí
nájemce

R-1373 Uzavřené splátkové dohody s nájemníky bytů v majetku svěřeném MČ Praha 15

R-1374 Odpis výše pohledávek jednotlivých nájemníků v bytovém fondu MČ Praha 15

R-1375 Kontrola v příspěvkové organizaci MČ Praha 15 CSOP

R-1376 Stanovisko k pojmenování ulice v k.ú. Hostivař

R-1377 Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2002
Nová Pravidla pro přípravu a vyhotovení písemných materiálů pro jednání Rady MČ
Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15

R-1378 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy o nájmu - část
hospodářského pavilonu v I. nadzemním podlaží - Tesaříkova 1027, Praha 10 -
Antonia Langenbergrová, Marcela Fontánová - učebny

R-1379 Neuplatnění poplatků z prodlení za dobu odkladu splácení nájemného pro pracovní
neschopnosti pí Bělové s podmínkou následné výměny bytu

R-1380 Umístění hodin s reklamní plochou na veřejných prostranství

R-1381 Změna nájemce bytu č. 2, Livornská 441, Praha 10

R-1382 Prominutí poplatků z prodlení, Milánská 458, Praha 10

R-1383 Smlouva o budoucí kupní smlouvě k pozemku parc. č. 1800 v k.ú. Hostivař mezi
MČ Praha 15 a SBF Development, spol. s r.o.

R-1384 Objednávka ověřovacích měření současného stavu deformací objektu Livornská 430
- 440, Praha 10
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2001

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 190,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno