Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

18. RMČ ze dne 8.8.2007

R-256  Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007

R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007

R-258 Dětské hřiště Herbenova 

R-259 Schválení Smlouvy o zřízení práva věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1740/79 a 1740/80 v k. ú. Hostivař

R-260 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2007 

R-261 Rozpočtové opatření 

R-262 Finanční vypořádání a přezkoumání hospodaření MČ Praha 15 za rok 2006

R-263 Smlouva o změně splátkového kalendáře smlouvy č. 1008/05

R-264 Stanovisko k umístění přenosného stánku na pozemku parc. č. 1818/102 v k. ú. Hostivař

R-265 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení na dopravní a bezpečnostní akci k zahájení školního roku

R-266 Mandátní smlouva o výkonu zadavatelských činností v průběhu zadávání veřejných zakázek

R-267 Pronájem bytu č. 16 Milánská 413; pronájem bytu č. 1 Štěrboholská 430/32, Praha 10

R-268 Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 504/1 a 2663/1, k. ú. Hostivař, Praha 10

R-269 Smlouva o dodávce vody Tenisová 981 - PVK a. s.

R-270 Dodatek č. 1 Smlouva o dílo na servis výtahů - KONE a. s.
 Materiál byl stažen z programu.

R-271 Schválení dodatku č. 2 - prodloužení doby nájmu Boloňská 310, Praha 10 -
 restaurace
 Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

R-272 Dodatek č. 1 - změna nájmu byt č. 4, Livornská 422, Praha 10

R-273 Předložení Smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce plynovodu a zřízení věcného
 břemene

R-274 Zahájení realizace projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ
 Praha 15“

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 81,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno