Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

24. RMČ ze dne 31.10.2007

R-10 Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. 8, Štěrboholská 1395/30, Praha 10
(materiál přerušen na 1. RMČ ze dne 4.12.2002)

R-285 Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. 8, Štěrboholská 1395/30, Praha 10
(materiál přerušen na 16. RMČ ze dne 16.7.2003)

R-358 Objednávka odclonění měření SV v objektu Ravennská 318~320, Praha 10
(materiál přerušen na 20. RMČ ze dne 24.9.2003)

R-390 Návrh na změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 370/2, 370/59, 516/3, k. ú. Hostivař, Praha 10  (materiál přerušen na 22. RMČ ze dne 22.10.2003)

R-572  Souhlas s umístěním výjimečně přípustné stavby „parkoviště osobních automobilů“ pro spol. ELEKTROSPOJ, Radiová ul. Praha 10, na pozemcích č. parc. 2588/24 a 2588/25, k. ú. Hostivař, Praha 10 (materiál přerušen na 34. RMČ ze dne 14.4.2004)

R-689 Návrh na změnu planého územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1694/1, 1694/2, 1703/5, k. ú. Hostivař, Praha 10 (materiál přerušen na 40. RMČ ze dne 14.7.2004)
    
R-979 Návrh na změnu územního plánu hl. m. Prahy č. parc. 1699/2, k. ú. Hostivař (materiál přerušen na 60. RMČ ze dne 9.5.2005)

R-990 Stanovisko k pronájmu či úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2664 v k. ú. Hostivař
(materiál přerušen na 61. RMČ ze dne 23.5.2005)

R-1134 Umístění bytového souboru „Skanzen“ k. ú. Hostivař, Praha 10 na pozemcích č. parc. 167, 168, 169, 170, k. ú. Hostivař, ul. Kozinova (materiál přerušen na 71. RMČ ze dne 31.10.2005)

R-1200 Stanovisko k využití komunikace na pozemku parc. č.  523/211 v k. ú. Horní Měcholupy
 (materiál přerušen na 76. RMČ ze dne 16.1.2006)

R-1253 Pronájem objektu Ejpovická čp. 234, Praha 10  (materiál přerušen na 79. RMČ ze dne 27.2.2006)

R-271 Schválení dodatku č. 2 - prodloužení doby nájmu Boloňská 310, Praha 10 - restaurace
 (materiál přerušen na 18. RMČ ze dne 8.8.2007)

R-119 Stanovisko k úplatnému převodu či k pronájmu části pozemku parc. č. 1818/150 v k. ú. Hostivař (materiál přerušen na 10. RMČ ze dne 28.3.2007)

R-326 Smlouva o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 1812/1 v k. ú.  Hostivař  (materiál přerušen na 22. RMČ ze dne 3.10.2007)

R-336 Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 710/03, uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou Lubomír Španihel - IRIS

R-337 Prodej pozemků parc.č. 523/184, 543/5, 541/1 a 539/27 v k. ú. Horní Měcholupy

R-338 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2007  

R-339 Záměr prodeje pozemků parc. č. 2306/2, 2306/3, 2306/4, 2306/5 a 2306/7 v k. ú. Hostivař

R-340 Přechod nájmu obecního bytu č. 18, vel. 3+1, Milánská 419, Praha 10 po úmrtí nájemce

R-341 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 k 30.9.2007

R-342 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy ve sportovním areálu Hornoměcholupská

R-343 Smlouva o zpracování projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15“ za účelem obdržení dotace z fondů EU

R-344 Havarijní stav oken v budovách ZŠ Křimická a Hostivař 

R-345 Podnět na úpravu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - změna kódu míry využití  

R-346 Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na oddělené části pozemku č. parc. 2407 v k.ú. Hostivař, Praha 10

R-347 Rozpočtová opatření      

R-348 Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Dostavba II. etapy Areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař“

R-349 Návrh na zřízení vyhrazených parkovacích stání pro členy RMČ, ZMČ Praha    15, zaměstnance a návštěvníky ÚMČ Praha 15 a změnu místní úpravy     silničního provozu v ulici Boloňská u budovy ÚMČ Praha 15

R-350 Opravy a výměny nevyhovujících dveří a dveřních prvků po kontrole požárních    dveří - bytové domy Milánská, Livornská

R-351 Zajištění funkčnosti požární odolnosti dveří - bytové domy Milánská,  Livornská

R-352 Uzavření SOD na zpracování energetických průkazů budov dle zákona  č. 406/00 Sb.

R-353 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení  „Ples MČ Praha 15“

R-354  Smlouva o modernizaci, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě elektronických komunikací - UPC Česká republika a.s.

R-355 Změny v systému telefonního spojení Úřadu MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 130,39kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno