Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

26. RMČ ze dne 28.11.2007

R-361   Návrh pronájmu části nemovitosti objektu Tenisová 981, Praha 10 - smlouva o  nájmu.
   
R-376  Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2008.
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do příštího jednání rady v pátek dne 14.12.2007.

R-377  Dodatek č. 2 SOD ev. č. 841/2004 - Miroslav Císařovský KERM

R-378  Návrh na přijetí žádosti o byt a její zařazení do evidence žadatelů

R-379  Návrh na poskytnutí 2 bytů z bytového fondu MČ Praha 15

R-380  Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. Hostivař

R-381  Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 7, Milánská 419, Praha 10

R-382  Přechod nájmu bytu č. 12, vel. 3+1, Livornská 428, Praha 10 po odstěhování  nájemce

R-383  Záměr prodeje pozemků parc. č. 1766/13, 1766/15 a 1766/16 v k. ú. Hostivař

R-384  Návrh na prodloužení doby nájmu bytu č. 8, Livornská 426, Praha 10

R-385  Rozpočtová opatření

R-386  Vyhodnocení plánu oprav, rekonstrukcí a investic na komunikacích MČ Praha 15 a na komunikacích ve správním území ÚMČ Praha 15 za rok 2007 a plán na rok 2008

R-387  Nájemní smlouvy k nově zbudovaným bytům Herbenova čp. 723 a 724, Praha 10

R-388  Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31.12.2007

R-389  Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie - Herbenova 723 a 724, Praha 10

R-390  Objednávky montážních prací MŠ Milánská č. p. 472 a 473, Praha 10

R-391  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 523/214 v k. ú. Horní   Měcholupy - aktualizace

R-392  Dohoda o ukončení užívání bytu č. 40, Milánská 451, Praha 10 a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 56, Milánská 451, Praha 10

R-393  Darovací smlouva na kopírovací stroj Konica 7020

R-394  Záměr řešení situace v předškolních zařízeních na území MČ Praha 15

R-395  Zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2008

R-396  Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy k části pozemku parc. č. 1812/1 v  k. ú. Hostivař

R-397  Vyhodnocení NŘ  „Nebytové prostory (ateliéry) Livornská 422, 423, 425, 428, Praha 10
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 110,47kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno