Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

27. RMČ ze dne 14.12.2007

R-325    Bezbariérové rampy - Boloňská 302 -309, Praha 10
            Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008.

R-376    Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2008

R-398    Odstraňování a likvidace silničních vozidel, která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu
             a nejsou opatřena registrační značkou nebo vozidel, která jsou trvale technicky nezpůsobilá
             k provozu (dále jen vrak) z místních komunikací na území správního obvodu Praha 15

R-399    Stanovení paušálu cestovních náhrad pro zaměstnance ÚMČ Praha 15 a členy zastupitelstva

R-400    Návrh na uzavření Smlouvy o partnerství (sdílený web)

R-401    Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace mezi MČ Praha 15 a TSK hl. m. Praha

R-402    Czech POINT a žádost o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru
             nemovitostí pro poskytovatele ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy

R-403    Směna částí pozemků v k. ú. Horní Měcholupy - kruhová křižovatka Hornoměcholupská, Milánská
              Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008.

R-404    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 461/2002 v k. ú. Hostivař
             Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008.

R-405    Uzavření nájemní smlouvy k umístění reklamního zařízení - změna vlastníka
             Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008.

R-406    Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 362 ze dne 14.11.2007 Smlouva o nájmu nebytových
             prostor - senátní kancelář

R-407    Střešní plášť bytového objektu Milánská 409 - 420, Praha 10

R-408    Rozpočtová opatření

R-409    Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy

R-410    Zateplení stropu suterénu BD Herbenova 721 a 722, Praha 10

R-411    Přechod nájmu obecního bytu č. 2, vel. 2+1, Herbenova 726/19, Praha 10 po úmrtí nájemce

R-412    Ubytovna MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10 - prodloužení platnosti smluv o dočasném
             ubytování na rok 2008

R-413    Investiční záměr „Otevření oddechové území Kozinova - Meandry Botiče"

R-414    Návrh na odpis pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti

R-415    Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15
             Materiál k tomuto bodu byl stažen z programu.
 
R-416    Návrh pronájmu části nemovitosti objektu Tenisová 981, Praha 10 - smlouva o nájmu

R-418    Mandátní smlouva mezi MČ Praha 15 a První společná, a. s. o správě nemovitostí
             Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008.

R-420    Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 ,č. R - 355 ze dne 31.10.2007
             Změny v systému telefonního spojení Úřadu MČ Praha 15

R-424    Změny limitů uživatelů MT spojení a vydání Pravidel pro užívání zařízení mobilních telefonních
             spojení, provozovaných Městskou částí Praha 15

R-425    Záměr úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stanovení kódu míry využití území
             - katastrální území Praha 15 - Horní Měcholupy - lokalita vymezená ulicemi Milánská - V Aleji

             Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno k 31.1.2008.

R-426    Objednávka projektové dokumentace rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT v ZŠ Kozinova

R-427    Výpověď smlouvy o stravování zaměstnanců ÚMČ Praha 15 v ZŠ Křimická 314, Praha 10

R-428    Návrh pronájmu nebytového prostoru (ateliér), Livornská 422 a 428, Praha 10 - smlouva o nájmu
             Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008.

R-429    Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 13, Milánská 411, Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 107,64kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno