Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 8. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni: členové výboru - p. Beran, p. Frauenterka, p. Ing. Edlman, p. Ing. Neumann
                Zdeněk Havel - tajemník výbor
Omluven: p. Hájek

Hosté: dle presenční listiny

Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl předseda výboru p. Beran.

Program:

 1. Odsouhlasení zápisu ze 7. zasedání Výboru DPŽ ZMČ Praha 15 ze dne 23.9. 2019 a odsouhlasení programu 8. jednání.
  U8-1/2019
  Výbor schvaluje zápis ze 7. jednání a program 8. jednání výboru.
  Hlasování  U8-1
                              ano: 4                  ne: -                zdržel: -
  Zápis ze 7. jednání a program 8. jednání byl schválen.
   
 2. Schválení ověřovatele zápisu z 8. jednání výboru.
  Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Frauenterka.
  U8-2/2019
  Výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z 8. jednání p. Frauenterku.
  Hlasování  U8-2
                             ano: 4                  ne: -                zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.
      
 3. Návrh na úpravu názvů některých BUS zastávek s názvem „ Selská „
  - p. Frauenterka přednesl návrh na změnu názvu zastávek „ Selská „ na „ Hostivařský hřbitov „
    Vzhledem k tomu, že dva přítomní členové výboru považují změnu názvu za zbytečnou, tak proto bylo projednání odloženo a výbor vzal pouze
    na vědomí.
   
 4. Informace o dalším vývoji přípravy
  - p. Fraueterka podal příslušné informace :
  - Městský okruh a etapa 511 SOK – úprava a zadání PD MO ze strany hl. m. Prahy, stavba 511
    územní řízení ( D1 – ŠS ), zadáno zpracování PD „ Hostivařská spojka „,
  - projektová příprava obchvatu ( úsek 7,8,9 ) ul. Hornoměcholupská – v řešení, příprava
    projednání přemostění dráhy k ul. Za zastávkou, směna pozemků, návaznost na vedení cyklostezek
    a tramvajové dráhy,
  - aktuální stav na lince školního autobusu 254 – dostává se do normálu po zprovoznění omezení
    na D1 a dalších uzavírek mimo MČ Praha 15
   
 5. Výsledky projednání pracovního výjezdu s Policií ČR po lokalitách Prahy 15 ve věcech zklidnění komunikačních úseků, K+R, nových parkovacích míst, rekonstrukce chodníků a komunikací
  p. Frauenterka a vedoucí OD informovali o tomto výjezdním zasedání s těmito závěry :
  • úprava dopravního značení před MŠ Parmská pro možnost zastavení + obratiště
  • úprava dopravního značení před MŠ Milánská pro možnost zastavení + obratiště
  • zřízení krátkodobého vyhrazeného stání K+R před ZŠ Hornoměcholupská + opatření proti otáčení vozidel v ústí
    ul. K lesoparku x Hornoměcholupská + přechod
  • zpracování PD – bezpečný průchod mezi MŠ Gercenova – MŠ Tenisová
  • ul. U hostivařského nádraží – přechody pro chodce k vlakovému nádraží – opatření ke zpomalení provozu
  • PD Sáňkařská – sloučení projektů k navýšení parkovacích stání
  Vedoucí OD informoval o realizovaných akcích na opravách chodníků, zahajovaných akcích ještě do konce roku 2019 a rozpočtových opatřeních k zajištění akcí.
        
 6. Problematika plánování a koordinace uzavírek v Praze 15 a okolí
  viz
  https://www.praha15.cz/mestska-cast/mc-v-tisku/informace-o-uzavirkach-v-praze-15-a-okoli-srpen-rijen-2019.html
  - nutno koordinovat jednotlivá omezení a uzavírky na úrovni MHMP, nikoliv samostatně jednotlivými silničními správními úřady, chybí informovanost
     z okolních ÚMČ na OD ÚMČ Prahy 15.
   
 7. Diskuze
  - PD navýšení parkovacích stání – značný zásah do zeleně – nutná veřejná diskuze,
  - vysokorychlostní železniční trať – stát upřednostňuje severní variatu ( k ul. Kutnohorská ),
        
 8. Různé
  p. Wenzl – úprava DZ na přechodu pro chodce u zastávky BUS „ Řepčická „
  p. Havel – jednání s ROPID – možná změna trasy l.č. 224 – přímé spojení H.M. – Na Košíku, nutno projednat s MČ Dolní Měcholupy,
                 Štěrboholy, Petrovice.
  Ing. Neumann – otázka navýšení valu u Metrans, p. Wenzl podal  informaci o jednání s MČ Uhříněves a dalšími zainteresovanými – nesouhlas
                          MČ Praha 15.
  p. Frauenterka – řešení prostoru u ul. R.A. Dvorského – Evy Olmerové,
                        - protipovodňová opatření – řešení ze strany MČ Praha 15,
                        - dětské hřiště – vnitroblok Veronské náměstí – projekt rekonstrukce, setkání s veřejností.
  p. Havel informoval o množícím se počtu podnětů na nebezpečné situace, především na nedodržování rychlosti jízdy v oblasti ulic Herbenova – Pod stanicí – Kobylákova. Navrhl tuto oblast řešit jako zónu 30 km/hod.
  U8-3/2019
  Výbor doporučuje zřízení zóny 30 km/hod. v této oblasti. OD zpracuje návrh úpravy a projedná s Policií ČR.
  Hlasování  U8-3
                             ano: 3                  ne: -                zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.

P. Neumann již nepřítomen.                        

Jednání zahájeno v 17,00 hod., ukončeno v 19,00 hod.
Termín příštího zasedání výboru – pozvánka bude zaslána.


Zaznamenal: Zdeněk Havel - tajemník VDPŽ     
Ověřil:  -  p. Michal Frauenterka - člen výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život