Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru dne 21.11.2018

Termín konání:  21. 11. 2018 od 17,30 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706  ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Ducko, p. Veleba, p. Miškovský, p. Hájek, p. Procházka.
Omluveni: p. Hynšt.
Prezenční listina s podpisy je k nahlédnutí u tajemníka KV.
Zasedání je usnášení schopné.

Program jednání:

   1.    Schválení programu zasedání
   2.    Vzájemné představení členů kontrolního výboru
   3.    Jednací řád
   4.    Kontrola plnění usnesení ZMČ ze dne 31. 10. 2018
   5.    Kontrola plnění usnesení RMČ ze dne 7. 11. 2018
   6.    Různé

 

Ad 1)

Program jednání byl schválen

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad 2)

V druhé části jednání proběhlo stručné představení se všech členů výboru.

Ad 3)

Kontrolní výbor souhlasí s platným jednacím řádem.

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad4)

Usnesení U1/1:

Materiál Z-6 Kontrolní výbor navrhuje, aby rada předložila zastupitelstvu změnu složení výborů tak, aby každý zastupitel byl členem alespoň jednoho výboru.  

Hlasování:

Hlasování Jméno
Ano p. Ducko
Ano p. Veleba
Ano p. Miškovský
Zdržel se p. Hájek

přijato

Ad5)

Materiál R5 - Souhlas pronajímatele s podnájmem části předmětu nájmu
třetí osobě, pozemek parc.č. 601/198, k.ú. Horní Měcholupy
(fotbalové hřiště v SA Turínská).

Usnesení U1/2: Kontrolní výbor požaduje od majetkového odboru předložení smlouvy mezi MČ Praha 15 a Horolezeckým klubem

Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R12 - Nákup služebního vozu Škoda Rapid Spaceback Style.

Usnesení U1/3: Kontrolní výbor požaduje podrobnější informace. 1. Zadání výběrového řízení. 2. Vyhodnocení nabídek.

Hlasování:

Hlasování Jméno
Ano p. Ducko
Ano p. Veleba
Zdržel se p. Miškovský
Ano p. Hájek

přijato

Materiál R14 - Zrušení usnesení č. R – 13, 41 (část), 52, 80, 122 (část),
767(část), 1168,1274,1680.  Redakční rada měsíčníku Hlasatel.

Usnesení U1/4:  Kontrolní výbor požaduje informace po RMČ, jakými pravidly se řídí vydávání Hlasatele, pokud byl zrušen jeho statut, tedy usnesení R – 52 ze dne 17. 12. 2014.

Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R16 -  Příprava akcí pořádaných Městskou částí Praha 15.

Usnesení U1/5:  Kontrolní výbor požaduje vyúčtování všech akcí po jejich skončení. (položkový rozpočet)

Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R18 -  Výsledek posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny k veřejné zakázce s názvem „Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně na území Prahy 15 v období leden 2019 až prosinec 2021“

Usnesení U1/6:  Kontrolní výbor požaduje předložení neveřejných příloh materiálu.
1.    Příloha č.1. – Rozbor ceny-zimní údržba- Praha 15.
2.    Příloha č.2.- MČ Praha 15- Nabídka VZ 2014.

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad6)

Usnesení U1/7:  Kontrolní výbor požaduje zřízení elektronického uložiště, kam by byly posílány všechny materiály  rady i zastupitelstva, včetně všech příloh.

Hlasování: jednomyslně přijato

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 9. 1. 2019 v 17,30 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

Zapsal:                                                                                         Ověřil:
Ing. Michal Procházka                                                                   Milan Ducko
Tajemník                                                                                       Předseda Kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní