Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru dne 9.1.2019

Termín konání:  9. 1. 2019 od 17,30 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706  ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Přítomni z členů KV: p. Ducko, p. Veleba, p. Miškovský, p. Hájek, p. Hynšt, p. Procházka.
Hosté: JUDr. Blanka Žáčková- vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek, Mgr. Aleš Cejnar, MPA- tajemník úřadu.
Prezenční listina s podpisy je k nahlédnutí u tajemníka KV.
Zasedání je usnášení schopné.

Program jednání:

   1. Schválení zápisu z KV 21. 11. 2018
   2. Schválení programu zasedání
   3. Zápisy z jednání výboru a kontrola plnění úkolů
   4. Zveřejňování kompletních materiálů projednaných radou MČ
   5. Smlouva mezi MČ Praha 15 a Horolezeckým klubem
   6. Nákup nových vozů
   7. Kontrola plnění usnesení RMČ (21.11,3.12,5.12,12.12.)
   8. Kontrola usnesení 2. zastupitelstva MČ Prahy 15 (19. 12. 2018)
   9. Různé
 
Ad 1)

Zápis byl schválen

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad 2)

Program byl schválen

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad 3)

Bylo konstatováno, že úkoly se průběžně plní.  

Ad 4)

KV vzal na vědomí vysvětlení JUDr. Žáčkové v souvislosti s aplikací § 78 odst. 5) Zákona o hlavním městě Praze.

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad 5)

KV vzal na vědomí vysvětlení JUDr. Žáčkové k danému bodu.

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad 6)

KV akceptoval bez výhrad podrobné vysvětlení Mgr. Cejnara k danému bodu.

Hlasování: jednomyslně přijato
 
Ad 7)

Materiál R-55- Příprava pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 15
Usnesení U2/1: KV provede kontrolu plnění usnesení po uplynutí časové lhůty, která je stanovena v materiálu.
Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R-60- Stavební úpravy vnitřních prostor CSOP Parmská 390- Dodatek č. 1.
Usnesení U2/2: KV požaduje SML-2018-10273 včetně dodatku.
Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R-67- Výstavba hokejbalového hřiště – Dodatek č. 1.
Usnesení U2/3: KV požaduje SML-2018-10375 včetně dodatku.
Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R-68- Smlouva o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC15.
Usnesení U2/4: KV požaduje předložení důvodové zprávy k materiálu.
Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R-72- Odebrání vodoměru a zrušení odběrného místa Mračnická 1054/KOSIK
Usnesení U2/5: KV požaduje doložení dokumentace prokazující splnění tohoto usnesení rady.
Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R-73- MŠ Libkovská – nástavba,  Dodatek č. 2
Usnesení U2/6: KV požaduje SML-2018-10347 včetně dodatku č 2.
Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R 77- Jednorázové finanční dotace na rok 2018
Usnesení U2/6: KV požaduje předložení žádostí o dotace

Hlasování Jméno
Ano p. Ducko
Ano p. Veleba
Zdržel se p. Miškovský
Ano p. Hynšt
Ano p. Hájek

 Hlasování: přijato

Materiál R 81- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line)
Usnesení U2/7: KV požaduje předložit důvodovou zprávu k materiálu

Materiál R 83-  Vyjádření k územnímu řízení na akci nazvanou „ Novostavba bytového domu Milánská“
Usnesení U2/8: KV žádá po předkladateli materiálu předložit uplatněné námitky.
Hlasování: jednomyslně přijato

Ad 8)

KV konstatuje, že usnesení zastupitelstva se plní.

Hlasování: jednomyslně přijato

Ad 9)

Kontrolní výbor schválil termíny jednání na další pololetí. KV se bude konat vždy od 17:30 v zasedací místnosti č. 706 (7. patro)

6. Únor
6. Březen
3. Dubna
15. Květen
12. Červen


Hlasování: jednomyslně přijato
 
 
V poslední části členové KV vznesli požadavek, aby zápisy z jednání výboru byly ve formě elektronicky čitelného PDF. Tajemník bude tento požadavek tlumočit oddělení IT.

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 6. 2. 2019 v 17,30 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.
 
Zapsal:                                                                        Ověřil:

Ing. Michal Procházka                                                  Milan Ducko

Tajemník                                                                      Předseda Kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 95,70kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno