Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru dne 3.4.2019

Termín konání:  3. 4. 2019 od 17,30 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706  ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Ducko, p. Veleba, p. Miškovský, p. Hájek (přítomen pouze u bodu 7 a 8), p. Hynšt, p. Procházka.
Hosté: Mgr. Aleš Cejnar, MPA- tajemník ÚMČ Praha 15, PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. – zastupitel MČ Praha 15.

Zasedání je usnášení schopné.  

Program jednání:

   1.    Aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Host: Mgr. Aleš Cejnar, MPA- tajemník ÚMČ Praha 15
   2.    Schválení zápisu z KV 6. 3. 2019
   3.    Schválení programu zasedání
   4.    Kontrola obdržených dokumentů
   5.    Kontrola plnění usnesení RMČ (6.3.20.3.2019)
   6.    Kontrola usnesení 4. zastupitelstva MČ Prahy 15 (27. 3. 2019)
   7.    Příprava dokumentu „ Zásady činnosti KV“.
   8.    Různé

1.    Aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Pan tajemník Cejnar požádal, zda si může z projednávání bodu 1. pořizovat audiozáznam a členové KV jeho žádosti vyhověli. KV se dohodl s panem tajemníkem Cejnarem na zvýšení důrazu na kontrolu uveřejňování informací na webu MČ Praha 15 a doplnění názvu čeho se informace týká, čímž je myšleno uvedení názvu k příslušnému webovému odkazu.

U 5/1

Hlasování: jednomyslně přijato

2.    Schválení zápisu z KV 6. 3. 2019

Zápis byl schválen.

U5/2

Hlasování: jednomyslně přijato

3.    Schválení programu zasedání 3. 4. 2019

KV schvaluje navržený program 5. zasedání KV a zároveň pověřuje vyhotovením zápisu ze zasedání tajemníka KV, Ing. Michala Procházku a ověřením zápisu člena KV, Ing. Jana Velebu.

U5/3

Hlasování: jednomyslně přijato

4.    Kontrola obdržených dokumentů

KV žádá o doplnění všech dokumentů (formulářů) „ Vyúčtování dotace z rozpočtu MČ Prahy 15" za rok 2018 bez příloh (tj. kopií účetních dokladů a dalších případných příloh)

U5/4

Hlasování Jméno
Ano p. Ducko
Ano p. Veleba
Zdržel se p. Miškovský
Ano p. Hynšt


Hlasování: přijato

 

5.    Kontrola usnesení RMČ

 

KV konstatuje, že usnesení rady se plní.

U5/5

Hlasování: jednomyslně přijato

6.    Kontrola usnesení ZMČ

KV konstatuje, že usnesení zastupitelstva se plní.

U5/6

Hlasování: jednomyslně přijato

7.    Příprava dokumentu „ Zásady činnosti KV“

KV se usnesl na návrhu dokumentu dle přílohy tohoto zápisu. Dokument bude následně předložen JUDr. Blance Žáčkové (vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek) ke kontrole.

U5/7

Hlasování: jednomyslně přijato

8. Různé

Členové KV v závěru diskutovali o rozličných tématech a pan Hájek na závěr jednání všem popřál krásný večer.

 

 

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 15. 5. 2019 v 17,30 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

 

Zapsal:                                                                          Schválil:
Ing. Michal Procházka                                                    Milan Ducko
tajemník                                                                        předseda kontrolního výboru


Ověřil:
Ing. Jan Veleba
člen kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní

Soubory ke stažení

Zásady činnosti kontrolního výboru

Velikost souboru: 14,01kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 132,23kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno