Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 10.9.2018

Termín konání:  10. 09. 2018 od 17,15 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Hudeček, p. Pavlíček, p. Bernat, p. Dragan
Omluveni: p. Rezek, p. Frauenterka, pí. Šikýřová
Prezenční listina s podpisy je k nahlédnutí u tajemníka KV.
Zasedání je usnášení schopné.

Program jednání:

   1.    Schválení zápisu z KV 11. 06. 2018
   2.    Schválení programu zasedání
   3.    Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 15
   4.    Různé

Ad 1)

Zápis z 11. 06. 2018 byl schválen všemi přítomnými.
Hlasování: jednomyslně

Ad 2)

Program jednání byl schválen
Hlasování: jednomyslně

Ad 3)
Ve třetí části se KV zabýval plněním usnesení Rady MČ Praha 15. V popředí zájmu bylo usnesení R-2196-Zpráva o obsahu stížností a petic ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15 za I. pololetí 2018. KV se s obsahem zprávy seznámil a vzal jej na vědomí.
Hlasování: jednomyslně

Ad 4)
Poslední část patřila předsedovi KV, který poděkoval všem členům za jejich práci během celého volebního období a popřál mnoho profesních i osobních úspěchů do  života.

Zapsal:                                                                                Ověřil:
Ing. Michal Procházka                                                          Karel Pavlíček
Tajemník                                                                              Předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní